Trafikken ved Storebæltsbetalingsanlæg

11,4 mio. køretøjer krydsede Storebælt i 2014

Øget trafik på Storebælt og lave renteudgifter betyder, at Sund & Bælt får et bedre resultat i 2014 end forventet ved sommerens opjustering, viser koncernens årsrapport.

Sund & Bælt fik i 2014 et overskud på 2.240 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat. Sammenlignet med 2013 er det en forbedring på godt 500 mio. kr. og 290 mio. kr. bedre end forventet ved udgangen af 2. kvartal, hvor årets resultat blev opjusteret med 300 mio. kr.

Trafikken på Storebælts vejforbindelse steg i 2014 med 4,4 pct. i forhold til 2013. I alt passerede 11,4 mio. køretøjer den faste forbindelse, svarende til 31.128 køretøjer i døgnet. Vejindtægterne steg til 2.785 mio. kr. og var 148 mio. kr. højere end i 2013.

Personbiltrafikken steg i forhold til 2013 med 4,1 pct., mens lastbiltrafikken steg med 7 pct. Væksten er den højeste siden 2007.

– 2014 gav os det hidtil bedste resultat for koncernen. Vi har hele året haft en flot fremgang i trafikken for både lastbil- og fritidstrafikken, som ligger klart over den generelle økonomiske vækst i samfundet på knap 1 pct. Vi har været hjulpet af et vejrmæssigt godt forår, et mildt efterår og en december uden sne, og så er der sket en trafikoverflytning af lastbiltrafik fra færgerne. Sammen med de lave renteomkostninger betyder det, at vi får et større overskud end forventet ved årets start, hvilket er meget tilfredsstillende, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 0,7 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2014 er 23,5 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret i forhold til 2013 og udgør 31 år. Gælden ventes at være betalt i 2029.

Sund & Bælt Holding A/S forventes på baggrund af resultatet i 2014 at modtage et udbytte på 900 mio. kr. fra A/S Storebælt, som efterfølgende ekstraordinært forventes udloddet til staten. Efter denne udlodning har Sund & Bælt Holding A/S samlet udloddet 1,8 mia. kr. til staten.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 166 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af dagsværdireguleringer på 2.026 mio. kr., svarende til 1.530 mio. kr. efter skat.

Forventningerne til koncernens økonomiske resultat for 2015 følger prognoserne for dansk økonomi, som peger i retning af en svag stigning i væksten. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat vurderes til at blive et overskud på ca. 1.820 mio. kr. Trafikken ventes ligeledes at følge udviklingen i den øvrige økonomi, og der forventes derfor en lavere trafikvækst end den realiserede vækst i 2014.

Læs hele årsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen*

Mio. kr. 2014 2013
Indtægt, vej (Storebælt) 2.785 2.637
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 892 888
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 77 79
Indtægter i alt 3.754 3.604
Driftsomkostninger -464 -459
Afskrivninger -628 -619
Resultat af primær drift (EBIT) 2.662 2.526
Renteomkostninger -813 -1.095
Resultat før dagsværdiregulering 1.849 1.431
Dagsværdiregulering **) -1.691 1.763
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 158 3.194
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 56 1.039
Resultat før skat 214 4.233
Skat -48 -1.235
Resultat efter skat 166 2.998

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 335 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 391 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 2.240 mio. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer I alt pr. år Gennemsnit pr. døgn Stigning
2014 2013 2014 2013
 

Storebælt

 

11,4 mio.

 

10,9 mio.

 

31.128

 

29.817

 

4,4 pct.

 

Øresund

 

6,9 mio.

 

6,7 mio.

 

18.964

 

18.337

 

3,4 pct.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld