SUND & BÆLT Tog på Storebæltsforbindelsen, Sprogø

2020 kraftigt påvirket af covid-19

Personbiltrafikken over både Storebæltsbroen og Øresundsbron har været hårdt ramt af covid-19 pandemien i 2020. Det påvirkede indtægterne på begge broer, men et uændret ni-veau for lastbiltrafikken og reduktion af omkostninger var medvirkende til et tilfredsstillen-de resultat for året.

På Storebæltsbroen faldt trafikken med 15,5 pct. sammenlignet med 2019. Samlet passerede 11,2 mio. køretøjer forbindelsen, svarende til en døgntrafik på 30.718 køretøjer. Dermed lå trafikken lavere end de seks foregående år.

I marts faldt personbiltrafikken på få dage med 60 pct. og kom kun gradvist tilbage i løbet af foråret i takt med genåbningen. Der blev sat månedsrekord i juli med 1.293.597 køretøjer over Storebælt, hvor mange holdt sommerferie i Danmark, men nye restriktioner i september betød endnu et fald, og trafikken lå i ugen op til jul godt 30 pct. under 2019. For året som helhed faldt personbiltrafikken 17,4 pct.

Lastbiltrafikken afspejlede den brede indsats for at holde erhvervslivet i gang og sikre forsyningerne. I foråret faldt den kun med op til ca. 5 pct., mens den siden september har ligget over niveauet for 2019. Samlet set steg lastbiltrafikken med 0,2 pct. i 2020 sammenlignet med 2019.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 2.578 mio. kr. og faldt med 11,6 pct. i forhold til 2019. Den økonomiske effekt af covid-19 på Storebælt har i 2020 været en lavere indtægt på 338 mio. kr.

– Årets resultat for Sund & Bælt afspejler meget naturligt effekten af covid-19 pandemien, som har påvirket trafikken over de store broer og dermed også vores indtægter. Mens personbiltrafikken blev hårdt ramt, var lastbiltrafikken i flere perioder over 2019-niveau, og var sammen med reduktion i omkostninger til rente og vedligehold med til at sikre os et tilfredsstillende resultat for året. Vi kan derfor både betale udbytte til staten på knap 1,4 mia. kr. og afdrage næsten 0,5 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

På Øresundsbron faldt den samlede trafik med 39,4 pct. i forhold til 2019, og i alt passerede 4,6 mio. køretøjer forbindelsen. Personbiltrafikken faldt med 41,7 pct., mens lastbiltrafikken faldt marginalt med 0,6 pct. I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 223 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. Omsætningen fra vejtrafikken faldt med 490 mio. kr.

Jernbanevederlagene i A/S Øresund og A/S Storebælt er i alt faldet med 18 mio. kr. Det skyldes, at færre tog har passeret som følge af covid-19 pandemien samt en planlagt nedregulering af vederlaget til A/S Øresund.

Koncernens renteudgifter var 8 mio. kr. lavere end i 2019 og udgjorde 330 mio. kr. Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev for året et overskud på 1.812 mio. kr., hvilket er 511 mio. kr. lavere end i 2019.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet var en udgift på 1.853 mio. kr. mod en udgift i 2019 på 2.380 mio. kr. og påvirker årets resultat efter skat positivt med 411 mio. kr.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager knap 0,5 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2020 er 18,5 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 34 år. Gælden ventes at være betalt i 2032.

Sund & Bælt Holding A/S forventer at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte til staten på 1.378 mio. kr. i 2020 på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Herefter vil Sund & Bælt have udloddet samlet 9.821 mio. kr. til staten med 9.000 mio. kr. til infrastrukturfonden og 821 mio. kr. til medfinansiering af udvidelsen af den fynske motorvej.

Forventningerne til resultatet for 2021 er et overskud før dagsværdiregulering og skat mellem 1,8 – 2,0 mia. kr. Budgettet indeholder en forventet effekt af den fortsatte nedlukning af arbejdspladser og landegrænser de første måneder efter nytår. Der er dog fortsat usikkerhed knyttet til en eventuel længerevarende effekt af nedlukninger som følge af covid-19 pandemien, primært i forhold til trafikindtægterne.

Læs hele årsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen*

Mio. kr. 2020 2019
Indtægt, vej (Storebælt) 2.578 2.916
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 315 333
Andre indtægter 76 55
Indtægter i alt 2.969 3.304
Driftsomkostninger -481 -542
Andre driftsindtægter 63 55
Afskrivninger -811 -798
Resultat af primær drift (EBIT) 1.740 2.019
Renteomkostninger -330 -337
Resultat før værdiregulering 1.410 1.682
Værdiregulering **) -1.674 -2.167
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -264 -485
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 223 428
Resultat før skat -41 -57
Skat -82 9
Resultat efter skat -123 -48

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvor man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Dvs. den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i perioden en udgift på 178 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer i Øresundsbro Konsortiet I/S udgør et overskud på 401 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud på 1.812 mio. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer I alt pr. år (mio.) Gennemsnit pr. døgn Stigning
2020 2019 2020 2019
 

Storebælt

11,2 13,3 30.718 36.359 -15,5 pct.
 

Øresund

4,3 7,5
11.814
20.423 -39,4 pct.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld