selskabsmeddelelse sund og bælt regnskab 2018

Årsresultat for Sund & Bælt

Vejtrafikken på Storebælt satte ny årsrekord i 2019 med 13,3 mio. køretøjer. Det gav en tra-fikstigning på 1,8 pct., som bidrager til, at Sund & Bælt får et tilfredsstillende resultat for året. Lave renter og fortsat reducerede driftsomkostninger for drift og vedligehold i infra-strukturselskaberne samt et forbedret resultat for Øresundsbron påvirker også resultatet positivt.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 2.916 mio. kr. og steg med 1,5 pct. i forhold til 2018. Den samlede vækst i trafikken på Storebæltsforbindelsen var på 1,8 pct., og betød at vejtrafikken satte ny årsrekord med 13,3 mio. køretøjer. Lastbiltrafikken gik frem med 2,1 pct., mens personbiltrafikken steg med 1,8 pct. I gennemsnit passerede mere end 36.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– Trafikken sætter rekord på Storebæltsbroen igen i 2019 og bidrager til en stigning i indtægterne, selvom der hen over året er en faldende tendens i væksten for både erhvervs – og fritidstrafik. Sammen med reducerede driftsomkostninger og lave rente betyder det, vi får et tilfredsstillende årsresultat. Vi kan således både betale et udbytte til staten på ca. 1,4 mia. kr. og afdrage 0,9 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Koncernens renteomkostninger er ca. 130 mio. kr. lavere i 2019 og udgør 338 mio. kr., hvilket primært skyldes et faldende renteniveau og lavere inflation. Omkostninger til teknisk drift og vedligehold falder fortsat planmæssigt.

– Vi fortsætter med at reducere omkostningerne for driften af vores anlæg som en del af vores nye forretningsstrategi. Målet er, at vi i en 5-årig periode frem mod 2023 kan reducere driftsudgifterne med 10 pct., hvor de ellers ville stige i takt med, at vores anlæg ældes, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev for året et overskud på 2.322 mio. kr., hvilket er 124 mio. kr. større end i 2018.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet var en udgift på 2.379 mio. kr. mod en indtægt i 2018 på 63 mio. kr. og påvirker årets resultat efter skat negativt med 1.900 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 48 mio. kr.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 0,9 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2019 er 18,9 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 34 år. Gælden ventes at være betalt i 2032.

Sund & Bælt Holding A/S forventer at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte til staten på 1.380 mio. kr. i 2020 på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Herefter vil Sund & Bælt have udloddet samlet 8.443 mio. kr. til staten med 7.800 mio. kr. til infrastrukturfonden og 643 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af den fynske motorvej.

Forventningerne til resultatet for 2020 er blevet meget usikker som følge af covid-19 udbruddet, og på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser som følge heraf.

Læs hele årsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen*

Mio. kr. 2019 2018
Indtægt, vej (Storebælt) 2.916 2.873
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund Landanlæg) 333 366
Andre indtægter 89 141
Indtægter i alt 3.338 3.380
Driftsomkostninger -521 -510
Afskrivninger -798 -805
Resultat af primær drift (EBIT) 2.019 2.065
Renteomkostninger -337 -470
Resultat før dagsværdiregulering 1.682 1.595
Dagsværdiregulering **) -2.167 -25
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -485 1.570
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 427 691
Resultat før skat -58 2.261
Skat 10 -509
Resultat efter skat -48 1.752

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i perioden en udgift på 213 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer i Øresundsbro Konsortiet I/S udgør et overskud på 640 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud på 2.322 mio. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer I alt pr. år (mio.) Gennemsnit pr. døgn Stigning
2019 2018 2019 2018
Storebælt 13,3 13,0 36.359 35.699 1,8 pct.
Øresund 7,5 7,5 20.423 20.554 -0,7 pct.

 

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld