Trafikrekorder på Storebælt påvirker årsresultat positivt

Trafikken over Storebælt steg i 2015 med hele 4,6 pct. og gav det højeste antal biler på forbindelsen siden åbningen. Sammen med lave renteudgifter betyder det, at Sund & Bælt får et bedre resultat for året end forventet ved 3. kvartals opjustering, viser koncernens årsrapport.

Den samlede trafik på Storebæltsforbindelsen gav Sund & Bælt en indtægt på 2.904 mio. kr. i 2015, hvilket var 119 mio. kr. højere end i 2014. Personbiltrafikken stod for den største fremgang med 4,8 pct., mens lastbiltrafikken steg med 1,6 pct. I gennemsnit passerede godt 32.500 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– I 2015 slog trafikken på Storebælt hele fem rekorder i sommerens løb og herefter også rekorden for den samlede årstrafik. Det er særligt personbilerne, som har båret væksten med en stigning på knap 5 procent, og første gang i tre år, de har haft en højere vækst end lastbilerne. Sammen med de lave renteomkostninger giver det os et af de bedste resultater for koncernen hidtil og et større overskud end forventet ved opjusteringen i efteråret, hvilket er meget tilfredsstillende, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Der var et fald i indtægterne fra jernbanen over Storebælt på 190 mio. kr. Det skyldes, at jernbanevederlaget på Storebælt årligt er reduceret med 200 mio. kr. som en del af finansieringen af vækstpakken fra sommeren 2014.

Samlet betyder det et fald i resultatet af den primære drift til 2.466 mio. kr., hvilket var 196 mio. kr. lavere end i 2014.

Resultatet før værdiregulering og skat for koncernen blev et overskud på 1.708 mio. kr. og var 141 mio. kr. lavere end sidste år.

De samlede renteomkostninger var på 758 mio. kr. Det er 55 mio. kr. lavere end i 2014 og skyldes lavere gæld og gennemslag af lavere renter.

Værdireguleringer påvirker årets resultat positivt med 1.032 mio. kr. mod en udgift på 2.026 mio. kr. sidste år.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 2.487 mio. kr. Resultatet er positivt påvirket af dagsværdireguleringer på 1.032 mio. kr., svarende til ca. 800 mio. kr. efter skat.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 1,1 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2015 er 22,5 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret i forhold til 2014 og udgør 31 år. Gælden ventes at være betalt i 2029.

Sund & Bælt Holding A/S forventes på baggrund af resultatet i 2015 at modtage et udbytte på 1.200 mio. kr. fra A/S Storebælt, som efterfølgende ekstraordinært forventes udloddet til staten. Efter denne udlodning vil Sund & Bælt Holding A/S samlet have udloddet 3 mia. kr. til staten.

Forventningerne til koncernens økonomiske resultat for 2016 følger prognoserne for dansk økonomi, som peger i retning af en svag stigning i væksten og en moderat stigning i inflationen. På den baggrund – og grundet trafikudviklingen i 2015 – forventes trafikken at udvikle sig positivt. Omsætningen vil dog påvirkes negativt af Folketingets beslutning om at reducere vederlag for benyttelse af jernbanen over Storebælt og Øresund med samlet ca. 275 mio. kr. i 2016. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat vurderes at blive et overskud på ca. 1.620 mio. kr.

Læs årsrapporten 2015 for Sund & Bælt Holding.

Udklip

 

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld