selskabsmeddelelse sund og bælt regnskab 2018

Årsresultat for Sund & Bælt

Ny trafikrekord på Storebælt med 13 mio. køretøjer og et godt resultat for Øresundsbroen fører sammen med lavere rente- og driftsomkostninger til et årsresultat på niveau med resultatet for 2017. Dette på trods af faldet i vejindtægterne som følge af takstnedsættelsen i januar 2018.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 2.873 mio. kr. og faldt med 9 pct. i forhold til 2017. Den samlede vækst i trafikken på Storebæltsforbindelsen var på 2 pct., og betød at vejtrafikken satte ny årsrekord med 13,0 mio. køretøjer. Lastbiltrafikken gik frem med 3,6 pct., mens personbiltrafikken steg med 1,7 pct. I gennemsnit passerede ca. 35.700 køretøjer forbindelsen i døgnet, hvilket var lavere end forventet, set i lyset af prisnedsættelsen på 15 pct. fra januar 2018.

– Selvom rigtig mange danskere har valgt at få glæde af de lavere priser på Storebæltsbroen i 2018, har det ikke medført den forventede stigning i trafikken. Dog bidrager reducerede omkostninger til drift og renter sammen med et godt resultat for Øresundsbron til, at vi får et tilfredsstillende årsresultat. Det betyder, at vi både kan betale udbytte til staten på godt 1,4 mia. kr. og samtidig afdrage 0,5 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Omkostningerne til drift i koncernen faldt i 2018 med 35 mio. kr. til 510 mio. kr. Koncernens renteomkostninger er 177 mio. kr. lavere end i 2017 og udgør 470 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere inflation og ekstraordinære indfrielser af lån.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat, men inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i perioden et overskud på 2.198 mio. kr., hvilket er 87 mio. kr. bedre end i 2017.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet udgør en indtægt på 63 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 1.752 mio. kr.

– Vi arbejder målrettet på at reducere omkostningerne for driften af vores anlæg som en del af vores nye forretningsstrategi. Her har de strategiske indsatsområder omkring digitalisering og optimering af indkøb og processer givet gode resultater med en besparelse på 35 mio. kr. i 2018, på trods af en stigende vedligeholdelsesbyrde fra øget trafik og et ældre anlæg. Forventningen er, at den digitale strategi næste år kan reducere omkostningerne yderligere til gavn for både forretning og ejer, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 0,5 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2018 er 19,8 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 34 år. Gælden ventes at være betalt i 2032.

Sund & Bælt Holding A/S forventer at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte til staten på 1,411 mia. kr. på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Herefter vil Sund & Bælt have udloddet samlet 7.063 mio. kr. til staten med 6.600 mio. kr. til infrastrukturfonden og 463 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af den fynske motorvej.

Forventningerne til resultatet før finansielle værdireguleringer for 2019 forventes at udgøre et overskud på niveauet 2.000 – 2.150 mio. kr.

Læs årsrapporten 2018 for Sund & Bælt Holding

Resultat for Sund & Bælt koncernen*

Mio. kr. 2018 2017
Indtægt, vej (Storebælt) 2.872 3.164
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 366 427
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 142 71
Indtægter i alt 3.380 3.662
Driftsomkostninger -510 -545
Afskrivninger -805 -893
Resultat af primær drift (EBIT) 2.065 2.224
Renteomkostninger -470 -647
Resultat før dagsværdiregulering 1.595 1.577
Dagsværdiregulering **) -25 976
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 1.570 2.553
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 691 734
Resultat før skat 2.261 3.287
Skat -509 -726
Resultat efter skat 1.752 2.561

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet IS indgår i perioden en indtægt på 89 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer i Øresundsbro Konsortiet udgør et overskud på 602 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 2.198 mio. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer I alt pr. år (mio.) Gennemsnit pr. døgn Stigning
2018 2017 2018 2017
Storebælt 13,0 12,8 35.699 35.013 2,0 pct.
Øresund 7,5 7,5 20.554 20.631 – 0,4 pct.

 

 

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld