Femern Bælt, tunnel

Anlægslov for Femern Bælt-forbindelsen vedtaget i Folketinget

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget Forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven. Lovene kan ses på Folketingets hjemmeside: www.ft.dk

Anlægslov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiger Femern A/S og A/S Femern Landanlæg til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Kyst til kyst-projektet vil blive gennemført som en firesporet motorvej med nødspor i begge retninger og en tosporet elektrificeret jernbaneforbindelse placeret i en ca. 18 kilometer lang sænketunnel. Et betalingsanlæg placeres på den danske side af tunnelen.

Opgraderingen af de danske jernbanelandanlæg vil omfatte udbygning af jernbanestrækningerne Vordingborg til Masnedø og Orehoved til syd for Holeby til dobbeltspor. Strækningerne fra Ringsted til Masnedø og fra Orehoved til syd for Holeby elektrificeres og udbygges, så persontog kan køre op til 200 km/t. Endelig etableres en ny dobbeltsporet bro over Masnedsund og en enkeltsporet klapbro over Guldborgsund. Banedanmark forventes at blive tildelt rollen som bygherre på de danske jernbanelandanlæg.

Som det fremgår af bemærkningerne til anlægsloven, skal en fornyet vurdering af den samlede økonomi i projektet, herunder en opdateret risikovurdering, forelægges den politiske forligskreds bag Femern Bælt-projektet til efteråret, inden anlægsarbejderne kan igangsættes. Forligskredsen vil i den forbindelse også skulle tage stilling til projektets videre forløb i tilfælde af, at den tyske myndighedsgodkendelse endnu ikke foreligger. Der henvises i den forbindelse til de almindelige bemærkninger til lovforslaget afsnit 11.2.1.

Med lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven ophæves de særlige skatteregler, der i dag omfatter selskaberne Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern A/S og A/S Femern Landanlæg. Særreglerne omhandler underskudsfremførsel, afskrivningsregler og skattefrihed ved vederlagsfri overdragelse af lån mellem selskaberne. Ophævelsen af særreglerne medfører, at alle selskaber i koncernen fra 1. januar 2016 skal følge skattelovgivningens almindelige regler. Regelændringen vurderes ikke at have særlige økonomiske effekter for koncernens selskaber.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld