Broer fastholder resultat trods lav biltrafik

Biltrafikken over broerne på Storebælt og Øresund har i årets tre første måneder været påvirket af den økonomiske afmatning.

Antallet af biler på Storebælt er således i forhold til samme periode i 2008 faldet 2,8 pct., mens der på Øresund var en stigning på 0,9 pct.

Omsætning fra vejtrafikken var på Storebælt 516 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. lavere end i samme periode i 2008, og på Øresund udgjorde indtægterne 196 mio. kr., et fald på 13 mio. kr.

– Erhvervstrafikken var, ikke overraskende, tæt forbundet med den lavere økonomiske aktivitet i erhvervslivet generelt og faldt i forhold til sidste år 9,1 pct. på Storebælt og 7,7 pct. på Øresund. På den positive side har afmatningen endnu ikke har ramt fritidstrafikken, der var på niveau med 2008 set over begge broer, siger Sund & Bælts administrerende direktør Leo Larsen.

Finansieringsomkostningerne eksklusiv værdiregulering var ca. 100 mio. kr. højere end i 2008. Årsagen er et forsinket gennemslag af de høje pengemarkedsrenter og den høje inflation i efteråret 2008.

Resultatet før dagsværdiregulering for Sund & Bælt koncernen eksklusiv andel af resultat fra Øresundsbro Konsortiet samt skat udgør et underskud på 145 mio. kr. mod et underskud på 45 mio. kr. i samme periode i 2008.

Koncernresultatet efter skat viser et underskud på 820 mio. kr. mod et underskud på 586 mio. kr. i samme periode af 2008.

Resultatet er i forhold til budgettet for 2009 negativt påvirket af lavere vejtrafikindtægter, men samtidig positivt påvirket af lavere finansieringsomkostninger. Det betyder, at der for hele 2009 fortsat ventes et nulresultat før finansielle værdireguleringer og skat.

Læs hele delårsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen*) 1. januar – 31. marts

Mio. kr.

2009

2008

Indtægt, vej (Storebælt)

516

529

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

210

201

Andre indtægter, herunder havneafgifter

8

10

Indtægter i alt

734

740

Driftsomkostninger

-90

-85

Afskrivninger

-167

-180

Resultat af ordinær drift

477

475

Renteomkostninger

-621

-520

Resultat før værdiregulering

-144

-45

Værdiregulering **)

-704

-599

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-848

-644

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

-245

-137

Resultat før skat

-1.093

-781

Skat

273

195

Resultat efter skat

-820

-586

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Bælt A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 228 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et underskud på 15 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et underskud på 159 mio. kr.

Antallet af togpassagerer over Storebælt er i perioden steget med 4,7 pct. til 1,89 mio. passagerer. Antallet af togpassagerer påvirker ikke Sund & Bælts regnskab, idet Banedanmark betaler et fast, årligt beløb for brug af baneforbindelserne.

Ændring i biltrafik 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009

Storebælt

1. januar – 31. marts

Øresund

1. januar – 31. marts

Antal biler

pr. dag

2009

2008

Vækst

2009

2008

Vækst

 

Personbiler

22.082

22.481

-1,8 pct.

16.280

16.046

1,5 pct.

 

Lastbiler

3.074

3.383

  -9,1 pct.

853

923

-7,7 pct.

 

Busser

57

63

  -9,5 pct.

83

100

 

-16,9 pct.

 

I alt

25.213

     25.927

– 2,8 pct.

17.222

17.070

0,9 pct.

Evt. yderligere oplysninger: Adm. direktør Leo Larsen, Sund & Bælt Holding A/S, tlf. 33 93 52 00.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld