Delårsrapport for 1. halvår 2016

Lavere bidrag fra jernbanen opvejes til dels af trafikvækst på vejdelen og lavere renteomkostninger. Sund & Bælt opjusterer forventningerne til årets resultat med omkring 300 mio. kr. til et samlet overskud på ca. 1.9 mia. kr. før værdireguleringer og skat, viser koncernens delårsrapport.

Resultatet af den primære drift var for årets første 6 måneder 1.108 mio. kr., hvilket er et fald på 138 mio. kr. sammenlignet med 2015. Faldet kan relateres til lavere indtægter fra jernbanerne over Storebælt og Øresund på 119 mio. kr., da de årlige jernbanevederlag blev reduceret med i alt 275 mio. kr. med vedtagelsen af Finansloven for 2016.

Sund & Bælts samlede driftsomkostninger inkl. afskrivninger steg i første halvår med 102 mio. kr. sammenlignet med 2015. Stigningen skyldes øgede omkostninger og afskrivninger i forbindelse med overtagelse af ansvar for vedligehold og reinvesteringer på Øresundsbanen i september 2015.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt viste en stigning i årets første 6 måneder på 6 pct. og var på 1.479 mio. kr. Den samlede trafik steg med 4,3 pct. Personbiltrafikken gik frem med 4,3 pct., mens lastbiltrafikken steg med 4,4 pct., og i gennemsnit passerede godt 32.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– Der har været en stabil stigning i trafikken over Storebælt i foråret og hen over sommeren, som sammen med et fortsat lavt rente- og inflationsniveau medfører, at vi nu opjusterer vores forventninger til resultatet før værdireguleringer og skat for hele 2016 med ca. 300 mio. kr. Opjusteringen finder sted trods lavere indtægter og højere driftsomkostninger fra vores jernbaneanlæg, siger Mogens Hansen, konst. administrerende direktør i Sund & Bælt.

Koncernens renteomkostninger var 76 mio. kr. lavere sammenlignet med første halvdel af 2015, hvilket primært skyldes lavere inflation.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat men inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev i årets første seks måneder et overskud på 968 mio. kr., hvilket er 40 mio. kr. lavere end samme periode af 2015.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet påvirker periodens resultat negativt med 1.307 mio. kr. mod en indtægt på 610 mio. kr. i samme periode sidste år. Årets resultat efter skat udgør hermed et underskud på 256 mio. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 22,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 31 år fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, hvilket svarer til 2029.

Der er fortsat usikkerhed om trafik- og renteudviklingen i 2. halvår af 2016. Opjusteringen af årets resultat før finansielle værdireguleringer og skat vurderes således til at være mellem 260 og 330 mio. kr. til et overskud i niveauet 1.880 – 1.950 mio. kr.

Læs hele delårsrapporten

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *

Mio. kr. 2016  2015
Indtægt, vej (Storebælt) 1.479 1.395
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 230 349
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 39 40
Indtægter i alt 1.748 1.784
Driftsomkostninger -250 -225
Afskrivninger -390 -313
Resultat af primær drift (EBIT) 1.108 1.246
Renteomkostninger -360 -436
Resultat før værdiregulering 748 810
Værdiregulering **) -1.086 562
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -338 1.372
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 10 246
Resultat før skat -328 1.618
Skat 72 -356
Resultat efter skat -256 1.262

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 221 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 220 mio. kr.

Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 968 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2016 2015  Vækst 2016 2015  Vækst
Personbiler 28.554 27.386 4,3 pct. 17.577 16.924 3,9 pct.
Lastbiler 3.716 3.558 4,4 pct. 1.271 1.218 4,3 pct.
Busser 122 102 19,3 pct. 136 118 15,0 pct.
 I alt 32.392  31.046 4,3 pct.  18.984  18.260 4,0 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld