Delårsrapport: Sund & Bælt opjusterer årets resultat

Sund & Bælt opjusterer forventningerne til årets resultat med 300 mio. kr. til et samlet overskud på 1.950 mio. kr. før værdireguleringer og skat, viser koncernens delårsrapport. En stigning i trafikken over Storebælt og lave renter og inflation har resulteret i opjusteringen.

– Trafikken har overrasket positivt i hele første halvdel af året, hvor både lastbil- og personbiltrafikken er steget i forhold til sidste år. En mild vinter og nogle forårsmåneder med godt vejr har medvirket hertil, og tendensen ser ud til at fortsætte hen over sommeren. Da inflationen og renten ventes at blive på det nuværende lave niveau året ud, forventer vi at komme ud af året med et overskud på 1.950 mio. kr. før værdireguleringer og skat, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Indtægter fra vejtrafikken over Storebælt steg med 6,1 pct. sammenlignet med sidste år og var på 1.340 mio. kr. Stigningen skyldes primært den positive udvikling i trafikken.

Den samlede vejtrafik steg med 4,7 pct. i forhold til samme periode i 2013. Den største stigning var i lastbiltrafikken, som steg med 8,7 pct. mens personbiltrafikken steg med 4,2 pct. I gennemsnit har 29.798 køretøjer dagligt passeret forbindelsen.

Resultatet af den primære drift for årets første seks måneder var et overskud på 1.287 mio. kr. Det er en forbedring på 70 mio. kr. i forhold til samme periode i 2013.

Renteomkostningerne var 152 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år og lå på 454 mio. kr.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat i første halvdel af 2014 blev et overskud på 1.000 mio. kr., hvilket er en forbedring på 263 mio. kr. i forhold til samme periode af 2013.

Skat udgjorde i perioden en nettoindtægt på 74 mio. kr. Heri er modregnet en udgift på 8 mio. kr. relateret til en nedskrivning af koncernens skatteaktiv som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten.

På Sund & Bælts generalforsamling 24. april 2014 blev det besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte på 900 mio. kr. fra A/S Storebælt til aktionæren i selskabet. Udbyttet blev i maj udbetalt til Transportministeriet. Det sker som følge af den politiske aftale om ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009, som betyder, at A/S Storebælt frem til 2022 bidrager til finansiering ved udbyttebetaling på i alt 9 mia. kr.

Evt. yderligere oplysninger: Adm. direktør Leo Larsen, Sund & Bælt Holding A/S, tlf. 33 93 52 00.

Læs hele delårsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)

Mio. kr. 2014 2013
Indtægt, vej (Storebælt) 1.340 1.263
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 446 444
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 37 37
Indtægter i alt 1.823 1.744
Driftsomkostninger -225 -218
Afskrivninger -311 -309

Resultat af primær drift (EBIT)

1.287 1.217
Renteomkostninger -454 -606
Resultat før værdiregulering 833 612
Værdiregulering **) -1.088 1.387
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -254 1.999
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) -78 627
Resultat før skat -333 2.626

Skat

74 -960

Resultat efter skat

-258 1.666

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

 ***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 246 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 167 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.000 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2014 2013 Vækst 2014 2013 Vækst
Personbiler 26.224 25.174 4,2 pct. 16.908 16.337 3,5 pct.
Lastbiler 3.505 3.226 8,7 pct. 1.143 1.071 6,7 pct.
Busser 69 72 -3,9 pct. 159 107 48,6 pct.
I alt 29.798 28.472 4,7 pct. 18.209 17.516 4,0 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld