Udsigt fra Langelandsfærgen

Annoncering af plan om nedrivning af administrationsbygning på Ebeltoft færgeleje

A/S Storebælt agter at iværksætte nedrivning af administrationsbygning på Ebeltoft færgeleje, beliggende Færgevejen 60 i Ebeltoft, idet ejendommen henset til sin stand er vurderet nedrivningsmoden.

A/S Storebælt agter at iværksætte nedrivning af administrationsbygning på Ebeltoft færgeleje, beliggende Færgevejen 60 i Ebeltoft, idet ejendommen henset til sin stand er vurderet nedrivningsmoden. Nedrivningen vil blive gennemført, såfremt der ikke senest den 6. august modtages henvendelser fra eventuelt interesserede lejere.

Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at Molslinjen A/S for nuværende er lejer af ejendommen, og at et eventuelt lejeforhold vil blive etableret som fremleje med Molslinjen A/S som udlejer. Etablering af fremleje forudsætter, at fremlejer godkendes af såvel Molslinjen A/S som A/S Storebælt.

En eventuel fremlejeaftale vil indeholde vilkår, hvorefter en eventuel fremlejer vil være forpligtet til for egen regning og straks efter indgåelsen af en eventuel fremlejeaftale at iværksatte og bekoste ethvert tiltag, der er nødvendigt for at bringe det fremlejede i en stand, der som minimum overholder relevante lovgivningsmæssige krav til bygninger af den pågældende karakter og til den påtænkte anvendelse. Tilsvarende vil en eventuel fremlejer for egen regning være forpligtet til at afholde eventuelle omkostninger til adskillelse af forbrugsmåler og lignende forhold, der er nødvendige for lejemålets gennemførelse. Eventuelle omkostninger hertil vil være både Storebælt A/S og Molslinjen A/S uvedkommende. Endvidere vil fremlejer for egen regning være forpligtet til i enhver henseende at vedligeholde og renholde det fremlejede såvel indvendigt som udvendigt. Endelig vil en eventuel fremlejeaftale indeholde vilkår om, at en eventuel fremlejer senest samtidig med indgåelse af fremlejeaftalen skal stille sikkerhed for opfyldelse af fremlejers forpligtelser i henhold til fremlejeaftalen, herunder bl.a. men ikke begrænset til lejebetaling samt omkostninger til istandsættelse, til vedlige- og renholdelse og til reetablering af lejemålet til dets oprindelige stand. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde og som min. udgøre svarende til 6 måneders leje. En eventuel fremlejer skal ved indledning af eventuelle drøftelser om et fremlejeforhold dokumenterer, at fremlejer kan tilvejebringe den for fremlejeaftalen, herunder sikkerhedsstillelsen, fornødne finansiering.

Ydermere henledes opmærksomheden på de byrder og forpligtelser, der påhviler ejendommen, herunder bl.a. lokalplan nr. 199, vedtaget af Ebeltoft byråd den 14.12.1995 samt øvrige tinglyster servitu
tter. Af lokalplanen fremgår bl.a., at området alene må anvendes til havnedrift/færgefart og anden søværts transport med dertil hørende nødvendige bygninger og faciliteter. Yderligere bebyrdende vilkår findes bl.a. i tinglyst deklaration af 31.01.1969, hvorefter anlægget kun må benyttes til formål vedrørende færgefarten mellem Ebeltoft halvøen og Sjællands Odde.

Enhver omkostning forbundet med undersøgelse og tiltag med henblik på ændring af de på ejendommen påhvilende byrder og forpligtelser afholdes udelukkende af en eventuelt interesseret fremlejer, og eventuelle omkostninger hertil er således både Storebælt A/S og Molslinjen A/S uvedkommende.

Eventuelt interesserede lejere skal fremsende en ansøgning om at komme i betragtning til A/S Storebælt på sundogbaelt@sbf.dk, mrk. Ebeltoft – adm. bygning.

Anmodningen skal indeholde følgende elementer:

• Projektbeskrivelse: beskrivelse af de aktiviteter, der tænkes udført i bygningen herunder hvilke fysiske tiltag/ændringer, der er nødvendige for at bringe ejendommen i en stand, så de beskrevne aktiviteter kan udøves forsvarligt og i henhold til de restriktioner, som bygningen er underlagt i lokalplan og/eller servitutter.
• Såfremt ikke kan rummes inden for de restriktioner, som bygningen er underlagt i lokalplan og/eller servitutter, hvilke tiltag, der gennemføres, for at tilvejebringe de nødvendige tilladelser/dispensationer
• Beskrivelse af forventet økonomi for istandsættelse og drift af bygning.

I tilfælde af spørgsmål kan henvendelse rettes skriftligt til A/S Storebælt, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: sundogbaelt@sbf.dk

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld