Fald i resultat trods fortsat trafikvækst på Storebælt

Trafikken fortsætter med at stige på Storebælt, men resultatet før værdiregulering og skat falder med 80 mio. kr. til et overskud på 520 mio. kr. Det skyldes bl.a. en reduktion af vederlag for at benytte jernbanen over Storebælt og Øresund. Det viser koncernens delårsrapport.

Der var et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og Øresund på 60 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2016 er jernbanevederlagene blevet reduceret med i alt 275 mio. kr. i 2016.

Sund & Bælts samlede driftsomkostninger inkl. afskrivninger er steget med 43 mio. kr. i forhold til samme periode i 2015. Stigningen kan henføres til øgede afskrivninger ved overtagelse af ansvar for vedligehold og reinvesteringer på Øresundsbanen i september 2015.

Koncernens renteomkostninger var på 85 mio. kr., en stigning på 9 mio. kr. sammenlignet med 2015. Stigningen skyldes primær en højere inflation i første kvartal af 2016.

Den samlede vækst i trafikken på 4,2 pct., korrigeret for skuddag, påvirker periodens resultat positivt med 35 mio. kr. Personbiltrafikken stod for den største fremgang med 4,7 pct., mens lastbiltrafikken steg med 0,2 pct. I gennemsnit passerede knap 28.500 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– På trods af de reducerede jernbanevederlag og højere afskrivninger formår vi at få et tilfredsstillende resultat for perioden, fordi trafikken over Storebælt fortsætter med at stige. Særligt personbiltrafikken har haft jævn fremgang, da påsken faldt tidligt i år. Modsat har den tidlige påske resulteret i en lastbiltrafik tæt på niveauet fra sidste år. Det lave rente- og inflationsniveau påvirker stadig vores finansieringsomkostninger positivt. Samlet set betyder det, at vi fastholder vores forventninger til årets resultat, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Reduktionen af jernbanevederlag og rabat til pendlere over Storebælt medfører en negativ påvirkning af tilbagebetalingstiden for A/S Storebælts gæld. Effekten ophæves midlertidigt af lavere finansieringsomkostninger og øget trafikvækst. Tilbagebetalingstiden udgør således fortsat 31 år fra åbningstidspunktet, så gælden forventes at være tilbagebetalt i 2029. Den rentebærende nettogæld er efter første kvartal 22 mia. kr.

Forventningerne til årets resultat før finansielle værdireguleringer og skat er fortsat et overskud på ca. 1.620 mio. kr.

Læs hele delårsrapporten

 

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr. 2016 2015
Indtægt, vej (Storebælt) 662 627
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 115 175
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 21 22
Indtægter i alt 798 824
Driftsomkostninger -104 -100
Afskrivninger -195 -156
Resultat af primær drift (EBIT) 499 568
Renteomkostninger -85 -76
Resultat før værdiregulering 414 492
Værdiregulering **) -639 -1.103
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -225 -611
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) -77 -155
Resultat før skat -302 -766
Skat 66 168
Resultat efter skat -236 -598

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 77 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 213 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 520 mio. kr.

 

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2016 2015 Vækst 2016 2015 Vækst
Personbiler 24.879 23.763 4,7 pct. 15.675 15.033 4,3 pct.
Lastbiler 3.486 3.480 0,2 pct. 1.215 1.198 1,4 pct.
Busser 92 73 27,3 pct. 99 85 16,9 pct.
 I alt 28.457 27.316 4,2 pct. 16.989 16.316 4,1 pct.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld