Bil i Femern tunnel

Finansiering af Femern Bælt-forbindelsen

Økonomien i Femern Bælt-projektet er robust og veldokumenteret i en samlet finansiel analyse af projektet.

Analysen blev fremlagt i 2016 efter en grundig ekstern revisionsmæssig gennemgang af projektets økonomi, risici og reserver. Den viser, at lånene til finansiering af forbindelsen kan betales tilbage på 36 år. Det samlede budget lyder på 52,6 mia. kr., hvoraf der er indgået fastpriskontrakter og dermed opnået stor budgetmæssig sikkerhed på størstedelen. Det samlede tunnelbudget indeholder tillige en reserve på 7 mia. kr., som er fastlagt efter grundig ekstern gennemgang af projektets samlede økonomi og risici.

Finansieringsmodellen for Femern Bælt-forbindelsen indebærer, at udgifterne til projektet finansieres gennem statsgaranterede lån, som skal tilbagebetales via brugerbetaling for de rejsende, der vælger at anvende vej- eller jernbaneforbindelsen. Det er således de kommende brugere af Femern Bælt-forbindelsen, der betaler for tunnelprojektet.

Femern A/S fremlagde i februar 2016 en analyse af den samlede økonomi i projektet, herunder anlægsomkostninger, omkostninger til drift, vedligeholdelse og reinvesteringer, EU-støtte, trafikindtægter og renteudgifter. Analysen viste, at projektøkonomien er solid, og at lånene kan tilbagebetales på 36 år. Den finansielle analyse kan findes her.

Analysen af projektøkonomien er generelt baseret på forsigtige forudsætninger, og på en række af de centrale parametre har uafhængige eksperter gennemført eksterne kvalitetsundersøgelser, herunder vedrørende trafikprognosen, anlægsbudgettet, reservernes omfang og den tyske godkendelsesproces.

Anlægsbudgettet for Femern Bælt-tunnelen lyder på 52,6 mia. kr. Heri indgår en reserve på 7 mia. kr. Størrelsen af reserverne er fastlagt af revisions- og rådgivningsvirksomheden EY på baggrund af en grundig ekstern revision af projektets økonomi og risici. Læs rapporten på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside her.

Hovedposten i anlægsbudgettet udgøres af fire store anlægskontrakter, som tilsammen dækker størstedelen af tunnelbyggeriet. I et intensivt forløb med entreprenørerne lykkedes det at få de første tilbudspriser forhandlet ned med 7 mia. kr., inden de bindende anlægskontrakter kunne underskrives den 30. maj 2016.

Kontrakterne er betingede, så selve arbejdet ikke sættes i gang, før projektet er endeligt godkendt i Tyskland. Men kontrakterne og ikke mindst priserne er endelige. Det betyder, at der er en høj grad af budgetsikkerhed for størstedelen af projektets anlægsomkostninger. For de øvrige kontrakter er budgetterne kvalitetssikret gennem en række eksterne revisioner.

Femern A/S har i forsommeren 2018 indgået en tillægsaftale med entreprenørkonsortiet FLC, der står for kernen i Femern-projektet mellem Rødby og Puttgarden, herunder byggeriet af tunnelelementfabrikken og selve tunnelen samt portaler og ramper.

Med aftalen forlænges de betingede kontrakter med et år, dvs. helt frem til forudsat anlægsstart primo 2021. Dermed kan man håndtere de tyske myndigheders behov for at få ekstra tid til at udarbejde myndighedsgodkendelsen, som er den sidste store opgave inden byggeriet af Femerntunnelen kan gå i gang for alvor. Læs mere her:
https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/betingede-kontrakter-paa-femern-baeltforbindelsen-er-forlaenget-med-et-aar

Femern A/S har ligeledes i november 2018 indgået en tillægsaftale med entreprenørkonsortiet FBC, der står for udgravning af den 18 km lange tunnelrende mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Med aftalen forlænges den betingede kontrakt mellem Femern A/S og FBC med et år. Kontrakten løber dermed til udgangen af 2020 med forudsat anlægsstart primo 2021.

Danmark ejer den faste forbindelse. Det betyder, at overskuddet fra forbindelsen skal betale for de danske landanlæg i form af udvidelsen og elektrificeringen af jernbanen mellem Ringsted og Rødby – et projekt til i alt 9,5 mia. kr. inklusiv reserver på 2 mia. kr. – samt for hovedparten af den efterfølgende drift og vedligehold af strækningen. Det er udgifter, som ellers skulle have været finansieret af de danske skatteydere.

Da Femern Bælt-projektet er langsigtet og finansieret via lån, er renten en vigtig faktor for projektets samlede økonomi. Idet den danske stat garanterer for projektets økonomi, kan lånene til finansiering af Femern Bælt-forbindelsen optages til lave renter. Denne model, kaldet statsgarantimodellen, blev også anvendt til finansiering af Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen.

Økonomien i projektet er beregnet ud fra en forsigtig forudsætning om en realrente på 3 procent. Realiteten er, at lånene i dag ville kunne optages til en langt lavere rente tæt på nul. Og det har stor betydning for tilbagebetalingstiden. Lånes pengene til en realrente på 3 procent vil tilbagebetalingstiden som sagt være 36 år. Lånes pengene i stedet til en realrente på 2 procent, så er tilbagebetalingstiden 27 år – altså 9 år kortere.

Siden fremlæggelsen af den seneste finansielle analyse i februar 2016 har A/S Femern Landanlæg – på baggrund af den politiske aftale om Femern-forbindelsen af 4. marts 2016 – foretaget en rentesikring, som gør, at der fremadrettet vil kunne optages lån til etableringen af de danske landanlæg for i alt ca. 6 mia. kr. ud fra dagens renteniveau omkring 0 pct. realrente med de nuværende inflationsforventninger. Den finansielle effekt heraf for det samlede Femern-projekt er beregnet til isoleret set at udgøre en forbedring af tilbagebetalingstiden på 3 år.

I 2017 indgik regeringen og Dansk Folkeparti aftale om nedsættelse af taksterne på Storebæltsforbindelsen med 25 procent. Takstnedsættelsen vil få indvirkning på den mængde personbilstrafik, der ventes overflyttet fra Storebælt til Femern Bælt. Trafikindtægterne på Femern-forbindelsen vil som konsekvens heraf alt andet lige blive reduceret. Samlet set vil takstnedsættelsen på Storebælt således forlænge tilbagebetalingstiden på Femern-forbindelsen med tre år. Tilbagebetalingstiden for det samlede Femern-projekt er derfor på nuværende tidspunkt fortsat 36 år.

Der er udarbejdet en omfattende prognose for, hvordan trafikken i regionen vil udvikle sig, når tunnelen er åbnet. Tunnelen bygges til at kunne stå i mindst 120 år, så trafikprognosen bruges til at forudsige den generelle udvikling i trafikmængder og -mønstre over en lang årrække, snarere end til at give et bud på, hvor megen trafik der præcis vil være år for år. Trafikprognosen er udarbejdet af de tyske konsulenthuse Intraplan og BVU. Begge er eksperter inden for trafikområdet, og har lavet trafikprognoser for blandt andet det tyske transportministerium de seneste 30 år.

Konsulenterne har under hele udarbejdelsesperioden arbejdet uafhængigt, og arbejdet har været forankret i høj faglig viden. Al materiale og alle resultater er lagt frem til offentlighedens gennemsyn. Resultaterne hviler blandt andet på officielle danske og tyske forventninger til udviklingen i økonomien, befolkningen og transportvanerne. Efterfølgende er trafikprognosen blevet eksternt kvalitetssikret via en revision foretaget af konsulentvirksomheden COWI.

Læs COWI’s rapport på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside her.

Desuden har konsulentfirmaet Tetraplan gennemgået forventningerne til trafikken over Femern Bælt, belyst ud fra EU-kommissionens trafikmodel Trans Tools, ligesom der er udarbejdet forskningsbaseret dokumentation for de økonomiske vækstforudsætninger af forskere fra CBS.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld