Femern – Myndighedsgodkendelser kræver mere tid

Anlægsarbejdet på en fast forbindelse under Femern Bælt kan først gå i gang et års tid senere end oprindelig antaget, dvs. midt i 2015 og ikke i 2014, som hidtil antaget.

Det står klart efter en nærmere analyse foretaget af Femern A/S, som står for projekteringen af den godt 18 km lange forbindelse mellem Tyskland og Danmark. Femern A/S har forelagt resultatet af analysen for transportminister Henrik Dam Kristensen, der i går sammen med det politiske flertal bag Femern Bælt-projektet blev orienteret om de overordnede rammer for den nye tidsplan.

Forsinkelsen opstår, fordi processen med at få et så stort grænseoverskridende projekt godkendt i både Danmark og Tyskland har vist sig at være endnu mere kompleks end hidtil antaget.

Den faste forbindelse over Femern Bælt er Nordeuropas største anlægsprojekt og vil forbinde Skandinavien med Tyskland og det øvrige europæiske kontinent. Den foretrukne tekniske løsning er en sænketunnel med fire motorvejsspor og to elektrificerede togspor.

Projektet er banebrydende både med hensyn til størrelsen og med hensyn til dets grænseoverskridende karakter mellem Danmark og Tyskland. Femern Bælt tunnelen skal godkendes efter såvel europæiske som danske og tyske regler og procedurer. Selv om reglerne langt hen ad vejen bygger på de samme EU direktiver er der stor forskel på, hvordan reglerne administreres i de to lande og det kræver mere tid end oprindelig antaget.

”Behovet for koordination og detaljering er større, end vi havde forudset. Vi har et konstruktivt samarbejde med både danske og tyske myndigheder, men vi må erkende, at der er tale om en udfordrende opgave for alle parter til dels som følge af store forskelle i regler og procedurer mellem Danmark og Tyskland. Vi er i en situation, hvor en lang række faktorer er ubekendte og skal besluttes i takt med, at ansøgningerne til myndighederne udformes, og det tager tid”, siger administrerende direktør i Femern A/S, Leo Larsen.

Den nye tidsplan indebærer, at VVM-høring af kyst-kyst forbindelsen i Danmark går i gang i maj 2013 og at Folketinget vedtager en anlægslov for projektet i slutningen af 2014, når priserne for kyst-kyst projektets fire store anlægskontrakter er kendt.

I Tyskland modtager de tyske myndigheder det endelige ansøgningsmateriale senest i august 2013 hvorefter en godkendelse ventes omkring årsskiftet 2014/2015.

I efteråret 2012 begynder Femern A/S processen med at udvælge de entreprenørkonsortier, der omkring sommeren 2013 inviteres til at give tilbud på de store anlægskontrakter. Kontrakterne ventes indgået i sommeren 2015.

Revisionen af tidsplanen omfatter alene den igangværende projekteringsfase. Byggetiden for en sænketunnel under Femern Bælt vurderes stadigvæk at ville vare seks og et halvt år. Med anlægskontrakter indgået i sommeren 2015 vil den faste Femern Bælt-forbindelse kunne åbne i slutningen af 2021.

Den nye tidsplan ventes ikke at få konsekvenser for den samlede anlægsøkonomi, da omkostningerne til projekteringen kan holdes inden for rammerne af budgettet på 2,8 mia. kr. (2008-priser).

Det samlede anlægsoverslag for sænketunnelen lyder stadig på 40,7 mia. kr. (2008-priser) og tilbagebetalingstiden for hele Femern Bælt projektet inklusive de danske landanlæg er fortsat 39 år.

Evt. yderligere oplysninger: Adm. direktør Leo Larsen, tlf. 33 41 63 00.

Pressekontakt: Karsten Holmegaard, kho@femern.dk, tlf. 40 10 42 50.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld