Forbedring af årets resultat for Sund & Bælt

Øget trafik og lave renteudgifter medvirker til en forbedring af årets resultat for Sund & Bælt, viser koncernens årsrapport.

Sund & Bælt fik i 2012 et overskud på 1.074 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat. Sammenlignet med 2011 er det en forbedring på 263 mio. kr. og 14 mio. kr. bedre end forventet ved udgangen af 3. kvartal.

Trafikken på Storebælts vejforbindelse steg i 2012 med 0,7 pct. i forhold til 2011. I alt passerede 10,9 mio. køretøjer den faste forbindelse, svarende til 29.766 biler i døgnet. Vejindtægterne steg til 2.572 mio. kr. og var 122 mio. kr. højere end i 2011.

– Set i lyset af de svage økonomiske konjunkturer er det meget tilfredsstillende, at vi kommer ud af året med et større overskud end forventet. Trafikken har generelt vist faldende tendenser hen over året, og sommerferietrafikken blev påvirket af konkurrence fra færgerne. Alligevel steg trafikken mere end ventet, og det betyder, at 2012 blev det næst bedste år i broens historie kun overgået af 2008, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Personbiltrafikken gik frem med 0,8 pct., mens lastbiltrafikken steg med 0,6 pct. Der er fortsat et skifte i lastbiltrafikken mod flere transporter i større lastvogne, herunder modulvogntog, som steg med 19 pct. og i 2012 udgjorde 5 pct. af den samlede lastbiltrafik mod 4 pct. i 2011.

For A/S Storebælt bevirker årets resultat, at selskabet afdrager 1,6 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2012 udgør 26 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret i forhold til 2011 og udgør 31 år, og gælden ventes at være betalt i 2029.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 124,2 mio. kr. Resultatet er påvirket af udgiftsførte værdireguleringer på 908 mio. kr.

Trafikken ventes fortsat i 2013 at være præget af lav vækst i dansk økonomi, og såvel personbiltrafikken som lastbiltrafikken forventes uændret i forhold til 2012.

Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen kan kontaktes for evt. yderligere oplysninger på tlf. 33 93 52 00.

Læs hele årsrapporten.

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende 3 stationer, samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med dertilhørende landanlæg.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 2012 *

Mio. kr. 2012 2011
Indtægt, vej (Storebælt) 2.572 2.450
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 877 863
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 81 78
Indtægter i alt 3.530 3.391
Driftsomkostninger -434 -413
Afskrivninger -668 -701
Resultat af primær drift (EBIT) 2.428 2.277
Renteomkostninger -1.540 -1.604
Resultat før dagsværdiregulering 888 673
Dagsværdiregulering **) -762 -2.118
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 126 -1.445
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 39 -533
Resultat før skat 165 -1.978
Skat 41 496
Resultat efter skat 124 -1.482

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 146 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 185 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.074 mio. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer I alt pr. år Gennemsnit pr. døgn Stigning
2012 2011 2012 2011
Storebælt 10,9 mio. 10,8 mio. 29.766 29.628 0,7 pct.
Øresund 6,8 mio. 7,0 mio. 18.486 19.146 -3,4 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld