Fortsat høj trafikvækst over de store broer

Biltrafikken over broerne på Storebælt og Øresund vokser fortsat med ekspresfart. I årets første kvartal er antallet af biler i forhold til samme periode sidste år steget med ca. 10 pct. på Storebælt og med 21 pct. på Øresund.

Omsætningen fra vejtrafikken er på Storebælt øget med 13 pct. og på Øresund med 16 pct. Forskelle i gennemsnitspriser og trafiksammensætning fra år til år bevirker, at omsætning og trafikvækst ikke følges ad.

– På Øresund er stigende pendlertrafik mellem Sjælland og Skåne den væsentligste drivkraft til den høje vækst. På Storebælt skyldes væksten især øget privatkørsel i weekends, men vi ser også fortsat en kraftig udvikling i erhvervstrafikken. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at væksten på Storebælt fortsat efter ni år ligger væsentligt over udviklingen i den nationale vejtrafik, siger Sund & Bælts administrerende direktør Leo Larsen.

Ændring i biltrafik 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007

 

Storebælt
1. januar – 31. marts

Øresund
1. januar – 31. marts

Antal biler pr. dag

2007

2006

Vækst

2007

2006

Vækst

Personbiler

20.851

19.016

9,6 pct.

13.974

11.486

21,7 pct.

Lastbiler

3416

3074

11,1 pct.

917

793

15,6 pct.

Busser

69

70

-1,0 pct.

124

108

14,7 pct.


I alt


24.335


22.160*)


9,8 pct.


15.015


12.387*)


21,2 pct.

*) For hele 2006 var døgngennemsnittet på Storebælt 27.617 køretøjer og på Øresund 15.802 køretøjer.Togtrafikken over Øresund er i perioden steget med 24 pct. til 1,9 mio. passagerer, mens den på Storebælt er uændret med 1,8 mio. passagerer. Antallet af togpassagerer påvirker ikke Sund & Bælts regnskab, idet Banedanmark og Banverket betaler et fast, årligt beløb for brug af baneforbindelserne.

Sund & Bælt koncernens resultat før værdireguleringer og andel af Øresundsbrons resultat samt skat ud­gør et underskud på 100 mio. kr. mod et underskud i 2006 på 156 mio. kr.

Resultatet efter skat og værdireguleringer viser et overskud på 142 mio. kr., mod 986 mio. kr. i samme periode af 2006. Koncernresultatet efter skat er i forhold til 2006 negativt påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på ca. 1 mia. kr. i form af værdireguleringer af finansielle poster.

For hele 2007 ventes fortsat, at resultatet før finansielle værdireguleringer og skat vil udgøre et under­skud på ca. 100 mio. kr.

Resultat for Sund & Bælt koncernen*) 1. januar – 31. marts 2007

Mio. kr.

2007

2006

Indtægt, vej (Storebælt)

499

442

Indtægt, jernbane (Storebælt + Øresund landanlæg)

197

194

Andre indtægter, herunder havneafgifter

10

7

Indtægter i alt

706

643

Driftsomkostninger

86

91

Afskrivninger

235

229

Resultat af ordinær drift

386

323

Renteomkostninger

486

479

Resultat før værdiregulering

-100

-156

Værdiregulering **)

237

1.292

Resultat før andel fra Øresundsbron

137

1.136

Øresundsbrons resultatandel

60

233

Resultat før skat

197

1.369

Skat

-55

-383

Resultat efter skat

142

986

*) Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Bælt A/S og Sund & Bælt Partner A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld