Fortsat trafikvækst og lave renter giver opjustering af årets resultat

Trafikvæksten over Storebælt i første halvdel af 2015 betyder sammen med lave renter og inflation, at Sund & Bælt opjusterer forventningerne til årets resultat med 160 mio. kr. til et samlet overskud på 1.980 mio. kr. før værdireguleringer og skat, viser koncernens delårsrapport.

Den samlede trafikvækst på Storebæltsforbindelsen steg med 4,2 pct. i årets første 6 måneder, hvoraf personbiltrafikken stod for den største fremgang med 4,4 pct., mens lastbiltrafikken steg med 1,5 pct. I gennemsnit passerede godt 31.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– Den høje fritidstrafik i foråret og hen over sommeren, sammenholdt med et fortsat lavt rente- og inflationsniveau medfører, at vi nu opjusterer vores forventninger til resultatet før værdireguleringer og skat for hele 2015 med 160 mio. kr., siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt steg med 4,1 pct. og var på 1.395 mio. kr., mens der var et fald i indtægterne fra jernbanen. Det skyldes, at jernbanevederlaget på Storebælt årligt er reduceret med 200 mio. kr. som en del af finansieringen af regeringens vækstpakke fra sommeren 2014.

Samlet betyder det et fald i resultatet af den primære drift til 1.246 mio. kr. mod 1.287 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat i årets første seks måneder blev et overskud på 1.007 mio. kr., hvilket er en mindre forbedring på 7 mio. kr. i forhold til samme periode af 2014.

Koncernens samlede renteomkostninger var på 436 mio. kr. Det er 18 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år og skyldes primært lavere inflation.

Værdireguleringer påvirker periodens resultat positivt med 562 mio. kr. mod en udgift på 1.088 mio. kr. i samme periode af 2014.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt udgør efter andet kvartal 23,9 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er opgjort til 31 år fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, hvilket svarer til 2029.

Læs hele delårsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni*

Mio. kr. 2015 2014
Indtægt, vej (Storebælt) 1.395 1.340
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 349 446
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 40 37
Indtægter i alt 1.784 1.823
Driftsomkostninger -225 -225
Afskrivninger -313 -311
Resultat af primær drift (EBIT) 1.246 1.287
Renteomkostninger -436 -454
Resultat før værdiregulering 810 833
Værdiregulering **) 562 -1.088
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 1.372 -255
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 246 -78
Resultat før skat 1.618 -333
Skat -356 75
Resultat efter skat 1.262 -258

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår en indtægt på 49 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 197 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.007 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

Storebælt

 

Øresund
Antal biler

pr. dag

2015 2014 Vækst 2015 2014 Vækst
Personbiler 27.386 26.224 4,4 pct. 16.924 16.908 0,1 pct.
Lastbiler 3.558 3.505 1,5 pct. 1.218 1.143 6,6 pct.
Busser 102 69 48,5 pct. 118 159 -25,7 pct.
I alt 31.046 29.798 4,2 pct. 18.260 18.209 0,3 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld