Fortsat vækst i trafikken over Storebælt

Trafikken over Storebælt steg med 4,6 pct., hvoraf personbiltrafikken stod for den største fremgang med 4,8 pct., mens lastbiltrafikken steg med 2,9 pct. I gennemsnit passerede godt 27.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– De gode takter fra 2014 ser ud til at fortætte og giver en positiv start på året med trafikvækst for alle køretøjstyper. Det milde vintervejr medvirker traditionelt til trafikvækst, og så er vi hjulpet af det fortsat lave rente- og inflationsniveau, som har halveret vores renteudgifter i forhold til sidste år. I alt giver det os et fornuftigt resultat for årets første kvartal, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt steg med 4,7 pct., mens der var et fald i indtægterne fra jernbanen. Det skyldes, at jernbanevederlaget på Storebælt årligt er reduceret med 200 mio. kr. som en del af finansieringen af regeringens vækstpakke fra sommeren 2014.

Samlet betyder det et fald i resultatet af den primære drift til 568 mio. kr. mod 582 mio. kr. i samme periode sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt udgør efter første kvartal 23,5 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er opgjort til 31 år fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, hvilket svarer til 2029.

Koncernens samlede renteomkostninger var på 76 mio. kr. Det er 84 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år, hvor de var en udgift på 160 mio. kr.

Værdireguleringer påvirker periodens resultat negativt med 1.103 mio. kr. mod en udgift på 461 mio. kr. i første kvartal af 2014.

Inflationsniveauet ventes at stige hen over 2015, og derfor fastholdes forventningerne til årets resultat til et overskud på 1.820 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat.

Læs hele delårsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr. 2015 2014
Indtægt, vej (Storebælt) 627 599
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 175 223
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 22 21
Indtægter i alt 824 843
Driftsomkostninger -100 -105
Afskrivninger -156 156
Resultat af primær drift (EBIT) 568 582
Renteomkostninger -76 -160
Resultat før værdiregulering 492 422
Værdiregulering **) -1.103 -461
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -611 -39
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) -155 33
Resultat før skat -766 -72
Skat 168 16
Resultat efter skat -598 -56

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 259 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 104 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 596 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

 

Storebælt

 

 

Øresund

Antal biler

pr. dag

2015 2014 Vækst 2015 2014 Vækst
Personbiler 23.763 22.669 4,8 pct. 15.033 14.467 3,9 pct.
Lastbiler 3.408 3.382 2,9 pct. 1.198 1.127 6,9 pct.
Busser 72 56 28,5 pct. 85 77 9,8 pct.
I alt 27.316 26.107 4,6 pct. 16.316 15.672 4,2 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld