Fortsat vækst på broer trods økonomisk afmatning

Biltrafikken på broerne over Storebælt og Øresund fortsætter med at stige på trods af den seneste tids samfundsøkonomiske afmatning. Det fremgår af Sund & Bælts delårsrapport for tredje kvartal.

I årets første tre kvartaler har væksten på begge broer dog været noget lavere end samme periode sidste år.

På Storebælt er trafikken i år steget med 2,6 pct. til 30.495 køretøjer pr. døgn, mens Øresund har oplevet en stigning på 6,3 pct. til 19.847 køretøjer pr. døgn. Sidste år var stigningerne i perioden knap 8 pct. på Storebælt og 18 pct. på Øresund.

– I forhold til sidste år er det især ferie- og fritidstrafikken, der er gået ned på begge broer. På Storebælt udviser lastbiltrafikken for første gang et svagt fald, men det skal dog ses på baggrund af, at 2007 var et særdeles godt år, hvor lastbiltrafikken steg med 7 pct., siger Sund & Bælts administrerende direktør Leo Larsen.

Omsætningen fra vejtrafikken er på Storebælt øget med 2,2 pct. og på Øresund med 6,5 pct. Forskelle i gennemsnitspriser og trafiksammensætning fra år til år bevirker, at omsætning og trafikvækst ikke følges ad.

Finansomkostningerne er påvirkede af den finansielle uro og den øgede inflation i 2008. Det stigende renteniveau, især for så vidt angår de korte pengemarkedsrenter, vil navnlig i årets sidste måneder slå i gennem i selskabernes resultat, ligesom den høje inflation direkte påvirker den inflationsindekserede del af gælden. Ca. halvdelen af selskabernes gæld er dog fastforrentet og påvirkes derfor ikke på kort sigt af den finansielle uro.

Sund & Bælt koncernens resultat før værdireguleringer og andel af Øresundsbrons resultat samt skat ud­gør et overskud på 139 mio. kr. mod et overskud i 2007 på 90 mio. kr.

Koncernresultatet efter skat viser et underskud på 520 mio. kr. mod et overskud på 975 mio. kr. i samme periode af 2007.

Værdireguleringer af finansielle poster og skattemæssige reguleringer i 2008 er den væsentligste årsag til udviklingen i koncernens resultat efter skat.

Sund & Bælt koncernen forventer for hele 2008 fortsat et resultat på 0 kr. før værdiregulering og skat.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september 2008

Mio. kr.

2008

2007

Indtægt, vej (Storebælt)

1.805

1.766

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

606

591

Andre indtægter, herunder havneafgifter

47

26

Indtægter i alt

2.458

2.383

Driftsomkostninger

– 325

– 292

Afskrivninger

– 528

– 630

Resultat af ordinær drift

1.605

1.461

Renteomkostninger

– 1.466

-1.371

Resultat før værdiregulering

139

90

Værdiregulering *)

– 750

1.203

Resultat før andel fra Øresundsbron

– 611

1.293

Øresundsbrons resultatandel

– 82

274

Resultat før skat

– 693

1.567

Skat

173

– 591

Resultat efter skat

– 520

976

*) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Bælt A/S og Sund & Bælt Partner A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2008 2007 Vækst 2008 2007  Vækst
Personbiler 26.926 26.125 3,1 pct. 18.755 17.582  6,7 pct.
Lastbiler 3.483 3.512 – 0,8 pct. 952 929   2,4 pct.
Busser 85 93 – 8,5 pct. 140 162     – 13,6 pct.
I alt 30.494 29.730 2,6 pct. 19.847 18.674  6,3 pct.

Læs hele delårsrapporten.

Administrerende direktør i Sund & Bælt, Leo Larsen, kan kontaktes for yderligere oplysninger på tlf. 33 93 52 00.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld