Fortsat vækst i trafikken over Storebælt

Trafikken steg fortsat i første kvartal af 2012 og bidrager til, at Sund & Bælt får et overskud på 535 mio. kr. som resultat af den primære drift. Det er en forbedring på 57 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, viser delårsrapporten.

Omsætningen fra vejtrafikken på Storebælt steg med 10,3 pct. og var på 566 mio. kr. mod 513 mio. kr. i de tre første måneder af 2011.

Den samlede trafik steg med 4,2 pct. korrigeret for skuddag. Heraf stod erhvervstrafikken for den højeste fremgang på 6,1 pct., mens personbiltrafikken steg med 3,9 pct. I gennemsnit passerede godt 25.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– Generelt har trafikken vist gode takter i årets første måneder. Særligt det milde vintervejr i januar har medvirket til en fremgang i personbiltrafikken i første kvartal, og der er stadig høj vækst i lastbiltrafikken. Trafikstigningen betyder, at vi får et meget tilfredsstillende resultat for årets første kvartal, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat blev for perioden et overskud på 215 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 70 mio. kr. i forhold til samme periode i 2011.

Forventningerne til resultatet for 2012 er et overskud på ca.985 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts 2012 *)

Mio. kr.

 

2012

 

2011

Indtægt, vej (Storebælt)

566

513

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

219

213

Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller

20

19

Indtægter i alt

805

745

Driftsomkostninger

-94

-92

Afskrivninger

-176

-175

Resultat af primær drift (EBIT)

535

478

Renteomkostninger

355

-357

Resultat før værdiregulering

180

121

Værdiregulering **)

147

374

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

327

495

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

178

102

Resultat før skat

505

597

Skat

-125

-149

Resultat efter skat

380

448

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 144 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 34 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 215 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts 2012

Storebælt

Øresund

Antal biler pr. dag

2012

2011

Vækst

2012

2011

Vækst

 

Personbiler

 22.186

21.343

3,9 pct.

15.151

15.912

-4,8 pct.

 

Lastbiler

 3.161

2.980

6,1 pct.

998

939

6,2 pct.

 

Busser

50

52

-3,8 pct.

82

84

   -2,4 pct.

 

I alt

 

25.396

 

24.375

 

4,2 pct.

 

16.230

 

16.935

 

 -4,2 pct.

Læs hele delårsrapporten.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld