Forventningen til årets resultat fastholdes trods lavere trafik på Storebælt

Sund & Bælt opnåede i første kvartal 2013 et overskud på 547 mio. kr. af primær drift, hvilket er en forbedring på 12 mio. kr. i forhold til samme kvartal sidste år. Forbedringen er opnået trods et fald i trafikken på 1,3 pct.

Indtægter fra vejtrafikken på Storebælt var på 562 mio. kr. og dermed 4 mio. kr. lavere sammenlignet med de tre første måneder af 2012.

Den samlede trafik faldt med 1,3 pct. korrigeret for skuddag. Personbiltrafikken faldt med 1 pct., mens lastbiltrafikken gik tilbage med 3,8 pct. Bustrafikken steg i perioden med hele 11,0 pct. I gennemsnit passerede godt 25.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– Samlet set ligger trafikken i årets tre første måneder kun en smule under det forventede niveau, og den udvikling ser ud til at fortsætte. På trods af de lavere trafikindtægter fastholder vi forventningerne til årets resultat, da den lave rente påvirker resultatet positivt, siger Sund & Bælts administrerende direktør Leo Larsen.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat for perioden blev et overskud på 347 mio. kr., hvilket er en forbedring på 166 mio. kr. i forhold til samme periode i 2012. Heri indgår lavere renteomkostninger på 154 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 738 mio. kr. mod et overskud på 380 mio. kr. i samme periode af 2012.

Forventningerne til resultatet for 2013 er et overskud på ca.1.360 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts 2013 *)

Mio. kr.  
2013
 
2012
Indtægt, vej (Storebælt) 562 566
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 222 219
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 19 20
Indtægter i alt 803 805
Driftsomkostninger -102 -94
Afskrivninger -154 -176

Resultat af primær drift (EBIT)

547 535
Renteomkostninger -200 -354
Resultat før værdiregulering 347 181
Værdiregulering **) 464 147
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 811 328
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 173 178
Resultat før skat 984 506

Skat

-246 -126

Resultat efter skat

738 380

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 101 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 72 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 419 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts 2013

Storebælt Øresund
Antal biler
pr. dag
2013 2012 Vækst 2013 2012 Vækst
Personbiler 21.970 22.186 -1,0 pct. 14.563 15.146 -3,8 pct.
Lastbiler 3.040 3.161 -3,8 pct. 1.021 1.007 1,4 pct.
Busser 55 50 11,0 pct. 77 80 -3,8 pct.
 
I alt
25.066 25.396 -1,3 pct.
15.661
 
16.233

-3,5 pct.

Evt. yderligere oplysninger: Adm. direktør Leo Larsen, Sund & Bælt Holding A/S, tlf. 33 93 52 00.

Læs hele delårsrapporten.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld