Selskabsmeddelelse sund og bælt økonomi

Forventninger til årsresultat fastholdes

Lavere renteomkostninger og indtægter ved salg af koncernens havvindmøller betyder, at forventninger til årets resultat fastholdes på trods af, at indtægter fra vejtrafikken over Storebælt falder i perioden som følge af takstnedsættelsen fra januar. Gælden i A/S Storebælt er nu nedbragt til 20,5 mia. kr.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 2.191 mio. kr. og faldt med 9 pct. i forhold til samme periode sidste år. Indtægtsfaldet skyldes primært effekten af takstnedsættelsen fra januar 2018.

Den samlede vækst i trafikken for perioden var på 2 pct. Lastbiltrafikken gik frem med 4,3, mens personbiltrafikken steg med 1,6 pct. I gennemsnit passerede godt 36.000 køretøjer forbindelsen i døgnet, hvilket var lavere end forventet set i lyset af prisnedsættelsen på 15 pct. fra januar 2108.

Samtidig var der et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og Øresund på 45 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes dels en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen over Øresund, dels en nedsættelse af satserne for persontogene på Storebælt.

Salg af koncernens syv havvindmøller nord for Sprogø bidrager med 65,7 mio. kr. Salget skete i juni som led i en ny forretningsstrategi med stigende fokus på kerneforretningen omkring infrastruktur og betalingshåndtering.

– Selvom trafikken stiger i takt med, at flere vælger at få glæde af de lavere priser på Storebælt, sker det fortsat ikke i det tempo, vi havde forventet. Samtidig er det vores vurdering, at den generelle trafikvækst for personbiler er faldende, og begge forhold påvirker indtægter fra vejtrafikken negativt. Vi fastholder dog vores resultat for året på baggrund af lave renteomkostninger og salget af vores syv havvindmøller, hvilket er tilfredsstillende, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Andelen af kunder, som betaler automatisk med enten BroBizz eller nummerplade på Storebæltsbroen stiger fortsat. Det kommende år bliver betalingsanlægget således opgraderet, så kunder, der benytter automatisk betaling fremover vil kunne køre gennem anlæggets nye expressbaner med 50 km/t. I dag benytter 75 pct. af trafikanterne automatisk betaling, og mere end 150.000 har valgt at betale med nummerpladen.

Resultatet af primær drift blev et overskud på 1.614 mio. kr. og er ca. 112 mio. kr. lavere end i samme periode 2017.

Koncernens renteomkostninger var 138 mio. kr. lavere, sammenlignet med 2017, hvilket primært skyldes en lavere inflation og ekstraordinære førtidsindfrielser af lån.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev efter tredje kvartal et overskud på 1.669 mio. kr., hvilket er ca. 77 mio. kr. højere end samme periode af 2017.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 1.578 mio. kr. Resultatet er i forhold til 2017 negativt påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på ca. 450 mio. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal 20,5 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat udgør uændret et overskud i intervallet 1.900 – 2.100 mio. kr.

Læs hele delårsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)


Mio. kr.

2018

2017
Indtægt, vej (Storebælt) 2.191 2.409
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 274 319
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra salg af vindmøller 132 52
Indtægter i alt 2.597 2.780
Driftsomkostninger -373 -383
Afskrivninger -610 -672
Resultat af primær drift (EBIT) 1.614 1.725
Renteomkostninger -423 -560
Resultat før værdiregulering 1.191 1.165
Værdiregulering **) 230 717
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 1.421 1.882
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 602 639
Resultat før skat 2.023 2.521
Skat -445 -555
Resultat efter skat 1.578 1.966

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 124 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 478 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.669 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2018 2017 Vækst 2018 2017 Vækst
Personbiler 31.897 31.387 1,6 pct. 19.702 19.800 -0,5 pct.
Lastbiler 4.107 3.938 4,3 pct. 1.370 1.333 2,7 pct.
Busser 136 121 12,4 pct. 165 142 15,6 pct.
I alt 36.140 35.447 2 pct. 21.236 21.276 -0,2 pct.

 

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld