Godt årsresultat for Sund & Bælt

Vejtrafikken på Storebælt satte ny årsrekord i 2017 med 12,8 mio. køretøjer. Det gav en trafikstigning på 3 pct., som bidrager til, at Sund & Bælt kom ud af året med et positivt resultat. Trafikvækst på Øresundsbron, et fortsat lavt renteniveau og lavere afskrivninger påvirker ligeledes resultatet positivt.

Resultatet af den primære drift blev for året 2.224 mio. kr., hvilket er en forbedring på 225 mio. kr. sammenlignet med 2016.

Den samlede vejtrafik på Storebæltsforbindelsen steg med 3 pct. og gav Sund & Bælt en indtægt på 3.164 mio. kr. i 2017. Personbiltrafikken voksede med 2,8 pct., mens lastbiltrafikken steg med 4,8 pct. I gennemsnit passerede godt 35.000 køretøjer i døgnet.

– Trafikvæksten i 2017 er fortsat højt, selvom en våd sommer har påvirket danskernes lyst til at holde ferie herhjemme. Det fortsat lave renteniveau har samtidig bidraget til, at vi kan præsentere et solidt årsresultat, som både gør os i stand til at betale udbytte til staten på godt 1,4 mia. kr. og afdrage 1 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt. Det er meget tilfredsstillende, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Koncernens renteomkostninger var 63 mio. kr. lavere end i 2016, hvilket primært skyldes lavere renteniveau og lavere gæld. Resultatet før dagsværdiregulering og skat, men inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i peioden et overskud på 2.111 mio. kr., hvilket er 313 mio. kr. bedre end i 2016.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet påvirker resultatet positivt med 1.176 mio. kr. mod en udgift på 617 mio. kr. i 2016. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 2.629 mio. kr.

– Vi afslutter nu det første hele år med vores nye forretningsstrategi, hvor der er igangsat en digital transformation af vores virksomhed for at opnå en mere effektiv drift. Det er en langsigtet plan, men vi kan allerede nu se de første resultater af arbejdet, og dermed også grundlaget for de kommende besparelser på drift og vedligehold. Interessant er det også, at både danske og internationale samarbejdspartnere viser stor interesse for vores digitale strategi og ønsker at være del af en bredere videndeling, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 1,0 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2017 er 20,3 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er forlænget med 4 år i forhold til 2016 og udgør nu 34 år. Det skyldes prisnedsættelsen på Storebælt fra 1. januar 2018 og medfinansiering af udvidelsen af den fynske motorvej. Gælden ventes at være betalt i 2032.

Sund & Bælt Holding A/S forventer at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte til staten på 1,452 mia. kr. på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Udbytte består af 1,2 mia. kr. til Infrastrukturfonden og 252 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af den fynske motorvej Efter denne udlodning vil Sund & Bælt samlet have udloddet 5,652 mia. kr. til staten.

– De lavere priser for at passere Storebælt betyder, at det nu koster fra omkring 31. kr. efter skat for en pendler at komme over Storebælt. Vi har en forventning om, at det vil betyde en stigning i antallet af danskere, som vælger at pendle over broen mellem arbejde og bolig i det kommende år, vurderer Mikkel Hemmingsen.

Prognoserne for dansk økonomi peger i retning af en svag stigning i væksten og en moderat stigning i inflationen. Denne udvikling påvirker koncernens forventninger til trafik og omsætning positivt i 2018. Omvendt vil konsekvensen af Folketingets beslutning om at sænke prisen på Storebæltsbroen over en årrække med 25 pct. medføre en reduktion af omsætningen på ca. 400 mio. kr. i 2018. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat vurderes for 2018 at blive et overskud på niveauet 1.650 – 1.800 mio. kr.

Læs årsrapporten 2017 for Sund & Bælt Holding

Resultat for Sund & Bælt koncernen*

Mio. kr. 2017 2016
Indtægt, vej (Storebælt) 3.164 3.069
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 427 423
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 71 78
Indtægter i alt 3.662 3.570
Driftsomkostninger -545 -502
Afskrivninger -893 -1.069
Resultat af primær drift (EBIT) 2.224 1.999
Renteomkostninger -647 -710
Resultat før dagsværdiregulering 1.577 1.289
Dagsværdiregulering **) 976 -512
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 2.553 777
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 734 405
Resultat før skat 3.287 1.182
Skat -658 -249
Resultat efter skat 2.629 933

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet IS indgår i perioden en indtægt på 199 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer i Øresundsbro Konsortiet udgør et overskud på 734 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 2.111 mio. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer I alt pr. år Gennemsnit pr. døgn Stigning
2017 2016 2017 2016
 

Storebælt

12,8 mio. 12,4 mio. 35.013 33.983 3,1 pct.
 

Øresund

7,5 mio. 7,4 mio. 20.631 20.283 1,7 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld