Godt resultat for broer giver kortere tilbagebetalingstid

Både trafikalt, økonomisk og finansielt gav 2007 et bedre resultat end ventet for Sund & Bælt koncernen. Det har medført, at selskabet i årets løb har betalt større afdrag på låneporteføljen end budgetteret.

Tilbagebetalingstiderne for Sund & Bælts trafikanlæg på Storebælt, Øresund og Amager er således yderligere reduceret i løbet af 2007.

For Storebæltsforbindelsens vedkommende betyder årets resultat, at tilbagebetalingstiden er forkortet med et år, så gælden nu ventes at være betalt 26 år efter åbningen, dvs. i 2024.

– Reduktionen af tilbagebetalingstiden sker på trods af et forventet stigende omkostningsniveau i de kommende år. Fx stiller den stadigt stigende biltrafik på broen krav om øget vedligehold af vejforbindelsen samt løbende effektiviseringer i betalingsanlægget. Samtidig har drift og vedligehold af jernbaneforbindelsen skabt nye aktiviteter i takt med at Storebælt har overtaget ansvar og opgaver fra Banedanmark, siger Sund & Bælts adm. direktør, Leo Larsen.

Der er dog fortsat knyttet usikkerhed til tilbagebetalingstiden. Bl.a. de langsigtede omkostninger i forbindelse med reinvesteringer i Storebælts jernbaneanlæg, men også udviklingen i biltrafik og realrente kan fortsat påvirke rentabiliteten på Storebælt.

Væksten i trafikken på Øresundsbron i de senere år har i 2007 medført en kraftig opjustering af trafikprognosen. Det betyder, at Øresundsbro Konsortiet nu venter at kunne udbetale udbytte fra 2014, hvilket er tre år tidligere end hidtil forventet. Øresundsbrons gæld ventes at være tilbagebetalt i 2030.

De positive resultater betyder, at den forventede tilbagebetalingstid for Øresunds landanlæg på Amager er beregnet til 42 år efter åbningen. Dvs. de sidste lån kan betales i 2040.

Ved udgangen af 2007 udgjorde gælden for A/S Storebælt 31,5 mia. kr. For A/S Øresund var gælden 9,4 mia. kr. og for Øresundsbro Konsortiet 19 mia. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer I alt pr. år Gennemsnit pr. døgn Stigning
2007 2006 2007 2006
Storebælt  10,7 mio.  10,1 mio. 29.429 27.617 7 pct.
Øresund 6,7 mio. 5,8 mio. 18.482 15.802  17 pct.

Antallet af togpassagerer over Øresundsbron steg i 2007 med 25 procent til 9,7 millioner og på Storebælt med ca. 2 pct. til 8,1 mio. passagerer. Antallet af togpassagerer påvirker ikke Sund & Bælts regnskab, idet Banedanmark og Banverket betaler et fast, årligt beløb for brug af baneforbindelserne.

Resultat for Sund & Bælt koncernen

Mio. kr.

2007

2006

Indtægt, vej (Storebælt)

2.331

2.138

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

789

787

Indtægt, havneanlæg

19

17

Andre indtægter

17

15

Indtægter i alt

3.156

2.957

Driftsomkostninger

Afskrivninger

-410

-809

-387

-943

Resultat af ordinær drift

1.937

1.627

Renteomkostninger

-1.785

-1.777

Resultat før værdiregulering

152

-150

Værdiregulering *)

1.246

1.883

Resultat før andel fra Øresundsbron

1.398

1.733

Øresundsbrons resultatandel

259

285

Resultat før skat

1.657

2.018

Skat

-629

-314

Resultat efter skat

1.028

1.704

Koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Bælt A/S og Sund & Bælt Partner A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

*) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld