Halvårsrapport: Forsigtig optimisme på Storebælt

Trafikken på Storebæltsbroen viser i årets andet kvartal tegn på bedring. Samlet ligger trafikken 0,7 pct. lavere end sidste år, men den er stigende i forhold til første kvartal af 2009, hvor trafikken var 2,8 pct. lavere end i 2008.

– Vi har set en stigning i fritidstrafikken, som også fortsætter i juli og august. Faktisk havde vi anden søndag i august den næsthøjeste dagstrafik i broens historie med 45.178 biler. Det er kun 227 færre biler end den hidtil største dag, som var i sommeren 2007. Det er en fornuftig udvikling og bedre end prognoserne, siger Sund & Bælts adm. direktør, Leo Larsen.

Storebæltsforbindelsen blev i årets første seks måneder benyttet af godt 5,1 mio. biler, hvilket er 2,2 pct. færre end i samme periode året før. Vejindtægterne faldt med 1,4 pct. til 1.139 mio. kr. og var 16 mio. kr. lavere sammenlignet med første halvdel af 2008.

Tilbagebetalingstiden for A/S Storebælts gæld er efter trafikaftalen om en grøn transportpolitik, som blev indgået i januar, steget til 31 år. Gælden ventes at være betalt i 2029. Nettogælden er ved udgangen af juni 32,4 mia. kr.

Resultat før værdiregulering er for Sund & Bælt koncernen, hvori A/S Storebælt indgår som et 100 % ejet datterselskab, et underskud på 102 mio. kr., hvilket er 146 mio. kr. lavere end i 2008 (overskud på 44 mio. kr.)

Efter skat viser perioden et underskud på 403 mio. kr. mod et overskud på 704 mio. kr. i samme periode i 2008. Resultatet er negativt påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på 1 mia. kr. i form af værdireguleringer af finansielle poster.

Koncernens resultat for første halvår af 2009 ligger på niveau med forventningerne, da effekten af lavere trafikindtægter og lavere renteomkostninger udligner hinanden. For resten af 2009 ventes fortsat et nulresultat før finansielle værdireguleringer og skat.

Evt. yderligere oplysninger: Administrerende direktør i Sund & Bælt Leo Larsen, telefon 33 41 62 01.

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende 3 stationer, samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt.

Læs hele delårsrapporten.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni 2009

Storebælt

Øresund

Antal biler

pr. dag

2009

2008

Vækst

2009

2008

Vækst

 

Personbiler

25.302

25.390

– 0,3 pct.

17.811

17.598

1,2 pct.

 

Lastbiler

3.107

3.513

– 11,6 pct.

844

960

– 12,1 pct.

 

Busser

75

79

– 5,1 pct.

110

130

 

– 15,1 pct.

 

I alt

 

28.484

 

28.982

 

– 1,7 pct.

 

18.765

 

18.687

 

0,4 pct.

 Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni 2009 *)

Mio. kr.

2009

2008

Indtægt, vej (Storebælt)

1.139

1.155

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

420

404

Andre indtægter, herunder havneafgifter

17

23

Indtægter i alt

1.576

1.582

Driftsomkostninger

-202

– 207

Afskrivninger

-335

– 361

Resultat af primær drift

1.039

1.014

Renteomkostninger

-1.141

– 970

Resultat før værdiregulering

-102

44

Værdiregulering **)

-279

781

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

– 381

825

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

– 156

114

Resultat før skat

– 537

939

Skat

134

– 235

Resultat efter skat

– 403

704

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Bælt A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 150 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et underskud på 6 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld