Halvårsrapport: Opjustering af årets resultater

Lave renter og inflation i første halvdel af 2013 betyder, at Sund & Bælt opjusterer forventningerne til årets resultat med 240 mio. kr. før værdiregulering og skat til et samlet overskud på 1.600 mio. kr.

Resultatet af den primære drift for årets første seks måneder var et overskud på 1.217 mio. kr. Det er en forbedring på 45 mio. kr. i forhold til samme periode i 2012.

Indtægter fra vejtrafikken over Storebælt steg med 1,3 pct. sammenlignet med sidste år og var på 1.263 mio. kr. Den stigende omsætning skyldes primært prisreguleringer ved årets start.

Den samlede vejtrafik faldt med 1,3 pct. i forhold til samme periode i 2012, og korrigeret for skuddag i 2012 var faldet på 0,8 pct. Personbiltrafikken faldt med 0,9 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 0,1 pct. I gennemsnit passerede ca. 28.500 køretøjer dagligt forbindelsen.

– Trafikken ligger efter årets første 6 måneder stort set på niveau med vores forventninger. Lastbiltrafikken ligger på niveau med 2012, mens fritidstrafikken ser ud til at være svagt vigende. Det afspejler den generelle udvikling i samfundet, hvor den private efterspørgsel er afdæmpet. De lave inflations- og renteniveauer bidrager til, at vi har et tilfredsstillende resultat, og da disse forventes at være stabile resten af 2013, opjusterer vi nu forventningerne med 240 mio. kr., siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat var i første halvdel af 2013 et overskud på 737 mio. kr., hvilket er en forbedring på 385 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Skat udgjorde i perioden en udgift på 960 mio. kr. Heraf kan 302 mio. kr. relateres til den seneste lovændring om nedsættelse af selskabsskatteprocenten, der har medført en nedskrivning af koncernens skatteaktiv.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 1.666 mio. kr. mod et overskud på 382 mio. kr. i samme periode i 2012. Resultatet er i forhold til 2012 positivt påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på ca. 1.300 mio. kr. fra værdireguleringer af finansielle poster.

Læs hele delårsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)


Mio. kr.
 

2013

 

2012

Indtægt, vej (Storebælt) 1.263 1.247
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 444 438
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 37 35
Indtægter i alt 1.744 1.720
Driftsomkostninger -218 -203
Afskrivninger -309 -345

Resultat af primær drift (EBIT)

1.217 1.172
Renteomkostninger -605 -869
Resultat før værdiregulering 612 303
Værdiregulering **) 1.387 82
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 1.999 385
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 627 124
Resultat før skat 2.626 509

Skat

-960 -127

Resultat efter skat

1.666 382

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 503 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 125 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 737 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

Storebælt Øresund
Antal biler
pr. dag

2013
 
2012
 
Vækst

2013
 
2012
 
Vækst
Personbiler 25.174 25.383 -0,9 pct. 16.337 16.683 -2,1 pct.
Lastbiler 3.226 3.227 – 0,1 pct. 1.071 1.007 6,3 pct.
Busser 72 64 11,2 pct. 107 108 -0,6 pct.
 
I alt

28.472
 
28.675
 
-0,8 pct.

17.516
 
17.798

-1,6 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld