Halvårsrapport: Trafik på Storebælt påvirket af lav vækst

Biltrafikken over Storebæltsbroen er stadig påvirket af den lave samfundsøkonomiske vækst.

I årets første seks måneder passerede knap 5 mio. biler forbindelsen, hvilket er 3,3 pct. færre end i samme periode i 2009. Omsætningen fra vejtrafikken faldt med 1,6 pct.

– Faldet i trafikken i første halvdel af 2010 skyldes både den lave vækst og det hårde vintervejr. På trods af de lavere trafikindtægter forventer vi dog stadig at fastholde et overskud for hele året på 280 mio. kr., da den lave rente påvirker resultatet positivt, siger administrerende direktør i Sund & Bælt, Leo Larsen.

Resultat før dagsværdiregulering og skat er for Sund & Bælt koncernen et underskud på 44 mio. kr., i forhold til et underskud på 102 mio. kr. i samme periode for 2009.

Koncernens resultat efter skat viser et underskud på 863 mio. kr. mod et underskud på 403 mio. kr. i samme periode i 2009.

Resultatet er negativt påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på ca. 515 mio. kr. i form af værdireguleringer af finansielle poster.

Der er fortsat væsentlige usikkerheder i det forventede resultat for 2010.

Læs hele delårsrapporten.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni 2010

 Storebælt

Øresund

Antal biler pr. dag

2010

2009

Vækst

2010

2009

Vækst

Personbiler

24.488

25.302

– 4 pct.

17.568

17.811

-1,4

Lastbiler

2.986

3.107

– 3,8 pct.

891

844

5,6

Busser

76

75

0,6 pct.

118

110

6,9

I alt


27.550


28.484


– 3,3pct.


18.577


18.765


– 1,0

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni 2010 *)

Mio. kr.

2010

2009

Indtægt, vej (Storebælt)

1.121,0

1.139

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

425,4

420

Andre indtægter, herunder havneafgifter og havvindmøller

35,1

17

Indtægter i alt

1.582

1.576

Driftsomkostninger

-207

-202

Afskrivninger

-346

-335

Resultat af primær drift

1.029

1.039

Renteomkostninger

-1.074

-1.141

Resultat før værdiregulering

-44

-102

Værdiregulering **)

-845

-279

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-890

– 381

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

-261

– 156

Resultat før skat

-1.151

– 537

Skat

288

134

Resultat efter skat

– 863

– 403

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Landanlæg A/S, Femern Bælt A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.                                 

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 270 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 9 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et underskud på 35 mio. kr.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld