Indkaldelse til generalforsamling Sund & Bælt Holding

Indkaldelse til generalforsamling i Sund & Bælt Holding 26. april.

Bestyrelsen i Sund og Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15 69 46 88, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 26. april 2016, kl. 15.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af årsrapporten

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud henhold til den godkendte årsrapport

4. Vedtægtsændringer

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand

7. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

8. Valg af revisor/revisorer

9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

9.1 Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.200.000.000 som ekstraordinært udbytte

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger. 2/2

Ad pkt. 1

Det foreslås, at advokat Peter Wengler-Jørgensen vælges som dirigent.

Ad pkt. 2 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2015 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2015, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2015 er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sundogbaelt.dk.

Ad pkt. 4

Se vedlagte udkast til reviderede vedtægter.

Ad pkt. 5

Det foreslås, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

Ad pkt. 6

Henning Kruse Petersen fratræder som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem samt som formand for bestyrelsen, og der skal således vælges en ny formand.

Der vil blive offentliggjort nærmere om bestyrelsens sammensætning på selskabets hjemmeside før generalforsamlingen.

Ad pkt. 7

I lyset af, at honorarerne ikke har været justeret siden 2007, foreslås det, at der gennemføres en PL- regulering af bestyrelseshonorarerne.

Bestyrelsens honorar for 2015 fremgår af selskabets årsrapport for 2015.

Ad pkt. 8

Den lovpligtige revision for Sund & Bælt Holding A/S samt for moderselskabets hel- og halvejede datterselskaber har været i udbud. På baggrund af de indkomne tilbud vurderes PwC at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og det er derfor bestyrelsens indstilling, at den lovpligtige revision tildeles PwC.

Ad pkt. 9.1

Bestyrelsen har stillet forslag om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.200.000.000.

Til brug for beslutningen om udbytteudlodningen vil der i henhold til selskabslovens § 183 blive udarbejdet mellembalance med det formål at vise, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsens forslag er betinget af, at mellembalancen efter revisors gennemgang og påtegning viser, at der er tilstrækkelige frie midler til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsen

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld