Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Sund og Bælt Holding A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 16. april 2015, kl. 16.00 i København.

Hermed indkaldelse til generalforsamling fra bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15 69 46 88. Generalforsamlingen afholdes den 16. april 2015, kl. 16.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V.

Dagsordenen

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af årsrapporten
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud henhold til den godkendte årsrapport
  4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
  6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
  7. Valg af revisor/revisorer
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

8.1 Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 900.000.000 som ekstraordinært udbytte

De fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger

Ad pkt. 1

Det foreslås, at advokat Peter Wengler-Jørgensen vælges som dirigent.

Ad pkt. 2 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2014 godkendes og bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2014, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2014 er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sundogbaelt.dk.

Ad pkt. 4

Det foreslås, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

Ad pkt. 5

De nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

Direktør Henning Kruse Petersen (formand)
Direktør Carsten Koch (næstformand)
Statsautoriseret ejendomsmægler Pernille Sams
Afdelingschef Mette Boye
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen
Forbundsformand Claus Jensen

CV med baggrundsoplysninger og oplysninger om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er vedlagt som bilag 1.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer indstilles genvalgt med Henning Kruse som formand og Carsten Koch som næstformand.

Ad pkt. 6.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar for 2015 forbliver uændret i forhold til honoraret i 2014. Bestyrelsens honorar for 2014 fremgår af selskabets årsrapport for 2014.

Ad pkt. 7

Det foreslås, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som selskabets revisor.

Ad pkt. 8.1

Bestyrelsen har stillet forslag om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 900.000.000.

Til brug for beslutningen om udbytteudlodningen vil der i henhold til selskabslovens § 183 blive udarbejdet mellembalance med det formål at vise, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsens forslag er betinget af, at mellembalancen efter revisors gennemgang og påtegning viser, at der er tilstrækkelige frie midler til rådighed for udlodningen.

 

Bestyrelsen

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld