Indkaldelse til generalforsamling A/S Øresund

Indkaldelse til generalforsamling i A/S Øresund 26. april 2016.

A/S Øresundsundsforbindelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 26. april 2016, kl. 14.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af årsrapporten

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Vedtægtsændringer

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand

7. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

8. Valg af revisor/revisorer

9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger. Side 2/2 Ad pkt. 1

Ad pkt. 1

Det foreslås, at advokat Peter Wengler-Jørgensen vælges som dirigent.

Ad pkt. 2 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2015 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resul-tatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2015, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2015 er tilgængelig på hjemmesiden www.sundogbaelt.dk.

Ad pkt. 4

Se vedlagte udkast til reviderede vedtægter.

Ad pkt. 5

Det foreslås, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

Ad pkt. 6

Henning Kruse Petersen fratræder som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem samt som formand for bestyrelsen, og der skal således vælges en ny formand.

Der vil blive offentliggjort nærmere om bestyrelsens sammensætning på selskabets hjemmeside før generalforsamlingen.

Ad pkt. 7

Bestyrelsen oppebærer ikke særskilt vederlag, idet honorar fra selskabet er omfattet af det honorar, der udbetales for bestyrelseshverv i moderselskabet Sund & Bælt Holding A/S.

Ad pkt. 8

Den lovpligtige revision for Sund & Bælt Holding A/S samt for moderselskabets hel- og halvejede datterselskaber har været i udbud. På baggrund af de indkomne tilbud vurderes PwC at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og det er derfor bestyrelsens indstilling, at den lovpligtige revision tildeles PwC.

Ad pkt. 9

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Bestyrelsen

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld