Kvartalsrapport: Opjustering af årets resultat trods lav trafik

Lavere renteudgifter og lavere omkostninger end forventet for 2009 medfører nu, at Sund & Bælt opjusterer årets resultat til et overskud på 100 mio. kr. Det sker på trods af, at den samlede trafik over Storebælt stadig er påvirket af den økonomiske recession. Således er det kun fritidstrafikken, der fortsat stiger svagt.

– På trods af lavere trafikindtægter, som skyldes negativ vækst i lastbiltrafikken, regner vi nu med at komme bedre ud af året end tidligere forventet. Hvor vi hidtil har budgetteret med et nulresultat før finansielle værdireguleringer og skat, er det glædeligt, at vi nu kan opjustere vores forventninger til et overskud på godt 100 mio. kr., siger Sund & Bælts adm. direktør, Leo Larsen.

Indtægter fra vejtrafikken på Storebælt udgjorde i årets første ni måneder 1.800 mio. kr., hvilket er et fald på 0,3 pct. i forhold til 2008. Tilbagebetalingstiden for A/S Storebælts gæld er efter aftalen om en grøn transportpolitik i januar 2009 31 år, og gælden ventes at være betalt i 2029. Nettogælden udgjorde ved udgangen af september 2009 32,3 mia. kr.

Periodens resultat før værdiregulering blev for Sund & Bælt koncernen, hvori A/S Storebælt indgår som et 100 pct. ejet datterselskab, et overskud på 30 mio. kr., hvilket var 109 mio. kr. lavere end i 2008. Det skyldes den lavere trafik og en ændret sammensætning i trafikken.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 634 mio. kr. mod et underskud på 520 mio. kr. i samme periode i 2008. Resultatet er negativt påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på 50 mio. kr. i form af værdireguleringer af finansielle poster.

Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen kan kontaktes for evt. yderligere oplysninger på tlf. 33 93 52 00.

Læs hele kvartalsrapporten.

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende 3 stationer, samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med dertilhørende landanlæg.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september 2009

Storebælt

Øresund

Antal biler

pr. dag

2009

2008

Vækst

2009

2008

Vækst

Personbiler

27.001

26.926

0,3 pct.

18.993

18.755

1,4 pct.

Lastbiler

3.102

3.483

– 10,9 pct.

826

952

– 13,5 pct.

Busser

82

85

– 3,9 pct.

122

140

  – 12,5 pct.
 

I alt

30.185

30.495

-1,0 pct.

19.941

19.847

0,5 pct.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september 2009 *)

Mio. kr.

2009

2008

Indtægt, vej (Storebælt)

1.800

1.805

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

630

605

Andre indtægter, herunder havneafgifter

24

48

Indtægter i alt

2.454

2.458

Driftsomkostninger

-300

-325

Afskrivninger

-505

-528

Resultat af primær drift

1.649

1.605

Renteomkostninger

-1.619

-1.466

Resultat før værdiregulering

30

139

Værdiregulering **)

-682

-750

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

– 652

– 611

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

– 193

– 82

Resultat før skat

– 845

– 693

Skat

211

173

Resultat efter skat

– 634

– 520

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 229 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 30 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 66 mio. kr.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld