Kvartalsrapport: Sund & Bælt opjusterer årets resultat

Højere trafikindtægter og lavere omkostninger end forventet i 2011 medfører nu, at Sund & Bælt opjusterer årets resultat med ca. 100 mio. kr. Særligt lastbilstrafikken påvirker resultatet positivt.

– På trods af, at trafikken over Storebælt stadig er påvirket af den lave vækst i samfundet, ser den positive udvikling for lastbilstrafikken ud til at fortsætte i resten af 2011 og dermed forøge vores trafikindtægter for året. Vi vurderer desuden, at omkostninger og afskrivninger bliver lavere end budgetteret, og vi regner derfor med at komme ud af året med et overskud på ca. 775 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat, siger Sund & Bælts administrerende direktør Leo Larsen.

I årets tredje kvartal steg indtægter fra vejtrafikken på Storebælt med 3,4 pct. i forhold til samme periode i 2010. Den største stigning var i lastbilstrafikken, som steg med 6,3 pct., mens personbilstrafikken steg med 0,7 pct. Samlet lå trafikken 1,3 pct. højere end i samme periode af 2010.

Koncernens resultat af primær drift blev i årets første ni måneder et overskud på 1.731 mio. kr., hvilket er en fremgang på 73 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat blev et overskud på 514 mio. kr., mod et overskud i 2010 på 218 mio. kr. Især renteomkostningerne påvirkede resultatudviklingen positivt, da de var 223 mio. kr. lavere end i 2010 på grund af det fortsat lave renteniveau.

Efter skat blev Sund & Bælts resultat et underskud på 477 mio. kr. mod et underskud på 920 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet er i forhold til 2010 positivt påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på 191 mio. kr. i form af værdireguleringer af finansielle poster.

Læs hele delårsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september 2011 *)


Mio. kr.

 

2011

 

2010

Indtægt, vej (Storebælt)

1.851

1.790

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

648

638

Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller

53

50

Indtægter i alt

2.552

       2.478

Driftsomkostninger

-296

-301

Afskrivninger

-525

-519

Resultat af primær drift (EBIT)

1.731

1.658

Renteomkostninger

-1217

-1.440

Resultat før værdiregulering

514

218

Værdiregulering **)

-999

-1.137

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-485

-919

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

-150

-307

Resultat før skat

-635

-1.226

Skat

158

306

Resultat efter skat

-477

-920

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 282 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 132 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 646 mio. kr.

PM nov trafik.JPG

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld