Visualisering af Femern tunnel

Forslag til lov om anlæg af Femern Bælt-forbindelsen fremsat i Folketinget

Transportministeren har dags dato fremsat lovforslag om Femern Bælt-forbindelsen med tilhørende landanlæg i Danmark.

Lovforslaget indebærer, at Femern A/S får hjemmel til at anlægge og drive en sænketunnel fra Rødby på Lolland til Puttgarden på Femern, Tyskland. A/S Femern Landlæg får med lovforslaget hjemmel til at anlægge og drive opgraderingen af de danske landanlæg, der primært vedrører en opgradering af jernbanen fra Ringsted til Holeby umiddelbart nord for Rødby, ned til den faste forbindelse over Femern Bælt. Transportministeren kan med lovforslaget bestemme, at drift og bygherreopgaver skal overlades til Banedanmark og Vejdirektoratet, hvilket forventes effektueret for så vidt angår landanlæggene.

På baggrund af de indkomne prissatte bud på de fire tunnelkontrakter har Femern A/S opstillet et anlægsbudget for kyst til kyst-forbindelsen på 54,9 mia. kr. (2014-priser) inklusive reserver på 3,7 mia. kr. Tilbuddene er dog under forhandling med de bydende konsortier med henblik på at reducere priserne. De reviderede priser skal præsenteres for forligspartierne bag den politiske aftale om en fast forbindelse over Femern Bælt umiddelbart efter sommerferien, inden selskabet kan indgå kontrakter med de vindende konsortier.

Budgettet for A/S Femern Landanlægs anlægsaktiviteter er fastsat til 9,5 mia. kr. (2014-priser) inkl. 30 pct. reserver.

Selskabernes anlægsinvesteringer finansieres via statsgaranterede lån samt tilskud fra EU. Lånene tilbagebetales med indtægter fra brugerne af den faste forbindelse og de danske jernbanelandanlæg. Baseret på de nuværende anlægsbudgetter er tilbagebetalingstiden for hele projektet beregnet til 39 år.

Lovforslaget om Femern Bælt-forbindelsen indeholder desuden en ophævelse af de særlige skatteforhold, som i dag gælder for Sund & Bælt koncernen som følge af lov om Sund & Bælt. Det drejer sig om særregler om underskudsfremførsel, særlige afskrivningsregler i lov om Sund og Bælt Holding A/S og særlige regler i projekteringsloven om skattefrihed ved vederlagsfri overdragelse af lån mellem selskaberne. Sund og Bælt Holding A/S og dets datterselskaber, inklusive Femern A/S, vil herefter uden undtagelser blive beskattet efter de regler, der gælder for andre aktieselskaber. Ophævelsen af særreglerne vurderes ikke at påvirke koncernens økonomi væsentligt.

Lovforslaget kan læses på Folketingets hjemmeside www.ft.dk

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld