InfraHub community sund og bælt

Negativ trafikvækst på Storebælt grundet Covid-19

Trafikken over Storebælt faldt i årets første tre måneder grundet situationen med Covid-19. Det påvirker resultatet af den primære drift, som falder med 15 pct., viser koncernens delårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken var på 594 mio. kr., hvilket er et fald på 42 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. I årets to første måneder steg trafikken med 0,5 pct., men i forbindelse med nedlukning af arbejdspladser medio marts, faldt trafikken 50 – 55 pct., hvor personbilerne faldt mest med 60 pct. Lastbiltrafikken lå derimod kun et par procent under trafikken sidste år, mens bustrafikken blev reduceret med mere end 90 pct.

I første kvartal faldt trafikken samlet set med 11,9 pct., hvor personbilerne faldt med 14 pct. og der var en stigning på 2,6 pct. for lastbilerne. For Storebælt har den økonomiske effekt af Covid-19 isoleret set været et indtægtstab på ca. 50 mio. kr.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg er på 88 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.

– Situationen med Covid-19 har helt naturligt også påvirket trafikken over Storebælt, hvor særligt det store fald i antal af personbiler siden midten af marts har resulteret i negativ vækst i trafikken. Det får betydning for periodens resultat og vil fortsat påvirke vores indtjening, indtil vi ser en normalisering af samfundet igen, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Koncernens renteudgifter var på 41 mio. kr., og var dermed på niveau med samme periode i 2019.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 205 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. De 2 sidste uger af marts var trafikken således 69 pct. under niveauet sidste år.

Resultatet før værdiregulering og skat inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 464 mio. kr. mod et overskud på 536 mio. kr. i 2019.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 398 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 672 mio. kr. mod et underskud på 513 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 18,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Baseret på et foreslået og vedtaget udbytte fra A/S Storebælt har Sund & Bælt Holding A/S på generalforsamlingen 17. april 2020 vedtaget at udlodde et ekstraordinært udbytte på 1.380 mio. kr. til staten.

Forventningen til resultatet for 2020 er blevet meget usikker som følge af covid-19, og på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser som følge heraf.

Læs hele delårsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr. 2020 2019
Indtægt, vej (Storebælt) 594 636
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 81 87
Andre indtægter 18 38
Indtægter i alt 693 761
Omkostninger -115 -122
Af- og nedskrivninger -205 -199
Resultat af primær drift (EBIT) 373 440
Renteomkostninger -41 -40
Resultat før værdiregulering 332 400
Værdiregulering **) 325 -1.088
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 205 31
Resultat før skat 862 -657
Skat -190 144
Resultat efter skat 672 -513

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 73 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 132 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 464 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

Storebælt Øresund
Antal biler

pr. dag

2020 2019 Vækst 2020 2019 Vækst
Personbiler 23.265 26.988 -14 pct. 12.954 15.420 – 16 pct.
Lastbiler 4.108 4.009 2,6 pct. 1.522 1.611 -5,6 pct.
Busser 76 109 -31,1 pct. 89 117 -23,7 pct.
 I alt 27.449 31.107 -11,9 pct. 14.565 17.148 – 15,1 pct.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld