Betalingsanlæg mod vest

Negativ trafikvækst præger fortsat trafikken på Storebælt

Trafikken over Storebælt er fortsat påvirket af situationen med Covid-19 og ligger efter årets første 6 måneder markant lavere end samme periode sidste år. Resultatet af den primære drift falder med 27 pct., viser koncernens delårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken på Storebælt var på 1.178 mio. kr., hvilket er et fald på 247 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Trafikken faldt samlet set med 23,9 pct., hvor personbilerne faldt med 27 pct. og lastbilerne med 0,4 pct.

Den økonomiske effekt af covid-19 på Storebælt har isoleret set været et indtægtstab på ca. 250 mio. kr. for første halvår af 2020.

Omsætning fra jernbaneanlæg er på 153 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.

– Situationen med Covid-19 påvirker fortsat trafikken over Storebælt og Øresund. Det giver os et betydeligt fald i indtægterne, som både påvirker periodens resultat og forventningerne til året som helhed, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

– Vi har dog samtidig også på Storebæltsbroen mærket, at danskerne holdt sommerferie herhjemme. I juli kørte næsten 1,3 mio. biler over Storebælt, og juli blev således den største rejsemåned i broens historie. Tre ud af fire kunder valgte automatisk betaling med mulighed for hurtig passage i vores nye ekspresbaner, og det har bidraget til, at vi kunne håndtere den ekstra ferietrafik, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 89 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. Omsætningen fra vejtrafikken er således faldet med 213 mio. kr.

Koncernens renteudgifter var på 134 mio. kr., og er som følge af det lave inflationsniveau faldet med 67 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2019.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 773 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.072 mio. kr.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en udgift på 881 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 86 mio. kr. mod et underskud på 890 mio. kr. sidste år. Forbedringen – trods tabte trafikindtægter – skyldes primært værdireguleringer af finansielle poster, som har påvirket udviklingen i resultat efter skat positivt med ca. 1.040 mio. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal steget til 19,7 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Det igangværende udbrud af covid-19, nedlukning af arbejdspladser og landegrænser og efterfølgende langsomme genåbning har skabt stor usikkerhed om resultatet for indeværende år.

De oprindelige forventninger til resultatet for 2020, baseret på budgettet vedtaget i november 2019, var et overskud før dagsværdireguleringer og skat mellem 2,0 – 2,2 mia. kr. Ved udgangen af juni var det samlede indtægtstab for vejforbindelserne over Storebælt og Øresund på ca. 375 mio. kr. og det vurderes, afhængig af udviklingen i covid-19 udbruddet, at indtægtstabet i 2020 kan løbe op i 700 – 900 mio. kr.

For koncernen udgør forventningerne til årets resultat for 2020 før dagsværdireguleringer og skat et overskud mellem 1,3 – 1,8 mia. kr.

Læs delårsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)


Mio. kr.

2020

2019
Indtægt, vej (Storebælt) 1.178 1.425
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 153 161
Andre indtægter 28 30
Indtægter i alt 1.359 1.616
Driftsomkostninger -226 -227
Afskrivninger -407 -398
Resultat af primær drift (EBIT) 726 991
Renteomkostninger -134 -201
Resultat før værdiregulering 592 790
Værdiregulering **) -789 -2.005
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 89 74
Resultat før skat -108 -1.141
Skat 22 251
Resultat efter skat -86 -890

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 92 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 181 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 773 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

Storebælt Øresund
Antal biler

pr. dag


2020

2019
 

Vækst


2020

2019
 

Vækst

Personbiler 22.780 31.077 -27 pct. 10.159 17.673 -42,5 pct.
Lastbiler 4.122 4.145 -0,4 pct. 1.381 1.419 -2,7 pct.
Busser 50 136 – 63 pct. 56 157 -64,2 pct.
 I alt 26.953 35.358 -23,9 pct. 11.814 19.496 -39,4 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld