Opjustering af årets resultat

Sund & Bælt opjusterer forventningerne til årets resultat med 75 mio. kr., viser koncernens kvartalsrapport. Stigende indtægter fra vejtrafikken over Storebælt og lavere renteudgifter end forventet har resulteret i opjusteringen.

– Det er meget tilfredsstillende, at vi kan forbedre årets resultat efter et par sommermåneder, hvor trafikken var lavere end forventet. Det ser ud til, at trafikken har stabiliseret sig, og vi forventer, at den vil være på niveau med budgettet resten af året. Vi regner med at komme ud af året med et overskud på 1.060 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Indtægter fra vejtrafikken på Storebælt steg i årets første ni måneder med 111 mio. kr. og var på 1.962 mio. kr. Stigningen skyldes prisreguleringer ved årets start og en stigning i trafikken på 1,8 pct. (korrigeret for skuddagen udgør væksten 1,5 pct.).

Personbiltrafikken stod for den største stigning på 1,6 pct. i forhold til samme periode af 2011, mens lastbiltrafikken steg med 1,1 pct. I gennemsnit passerede godt 30.000 køretøjer dagligt forbindelsen i årets først ni måneder.

Den primære drift for perioden viste et overskud på 1.859 mio. kr., hvilket er 129 mio. kr. højere end i samme periode i 2011.

Renteomkostningerne blev 41 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år på grund af det lave renteniveau.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat blev et overskud på 684 mio. kr., en forbedring på knap 170 mio. kr. i forhold til samme periode af 2011.

Evt. yderligere oplysninger: Adm. direktør Leo Larsen, Sund & Bælt Holding A/S, tlf. 33 93 52 00.

Læs hele delårsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)


Mio. kr.
 
2012

2011
Indtægt, vej (Storebælt) 1.962 1.851
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 657 648
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 59 53
Indtægter i alt 2.678 2.552
Driftsomkostninger -313 -296
Afskrivninger -506 -525

Resultat af primær drift (EBIT)

1.859 1.731
Renteomkostninger -1.176 -1.217
Resultat før værdiregulering 683 514
Værdiregulering **) -745 -999
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -62 -485
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) -13 -150
Resultat før skat -75 -635

Skat

19 158

Resultat efter skat

-56 -477

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 174 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 161 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 844 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2012 2011 Vækst 2012 2011 Vækst
Personbiler 26.975 26.567 1,6 pct. 17.915 18.595 -3,7 pct.
Lastbiler 3.244 3.210 1,1 pct. 1.016 979 3,7 pct.
Busser 69 74 -7,1 pct. 120 131 -8,1 pct.
I alt 30.288 29.851 1,5 pct. 19.040 19.705 -3,3 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld