Overskud trods lav trafik på Storebælt

Resultatet for årets første tre måneder er et overskud på 27 mio. kr. på trods af et fald i trafikken over Storebælt på 6,7 pct. i forhold til 2009. Overskuddet skyldes især de lave renteudgifter.

– Oven på en kold vinter, hvor vi i januar og februar oplevede fald i trafikken på 10 pct., er der tegn på, at trafikken er ved at vende tilbage på Storebælt. Tallene viser, at trafikken i marts er på niveau med 2009, men en egentlig fremgang i antal af biler over forbindelsen har vi endnu ikke set, siger Sund & Bælts administrerende direktør Leo Larsen.

Den lave trafik påvirker også vejindtægterne fra Storebælt, som i forhold til 2009 er faldet med 5 pct. i perioden og udgør 490 mio. kr. Det lave renteniveau og lave inflationstal har imidlertid reduceret renteudgifterne næsten 200 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2009 og påvirket periodens resultat positivt

Resultatet før dagsværdiregulering og skat er for Sund & Bælt koncernen et overskud på 27 mio. kr. mod et underskud på 144 mio. kr. i samme periode i 2009.

Koncernens resultat efter skat for første kvartal viser et underskud på 555 mio. kr. mod et underskud på 820 mio. kr. sidste år

Forventningerne til resultatet for 2010 er fortsat et overskud på ca. 280 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat. Indtægterne kan blive lavere end forudsat på grund af den hårde vinter, men lavere finansieringsomkostninger forventes at opveje dette. Der er fortsat væsentlig usikkerhed omkring årets samlede resultat.

Evt. yderligere oplysninger: Adm. direktør Leo Larsen, Sund & Bælt Holding A/S, tlf. 33 93 52 00.

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer, samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt.

Læs hele delårsrapporten.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts 2010

Storebælt

Øresund

Antal biler pr. dag

2010

2009

Vækst

2010

2009

Vækst

Personbiler

20.581

22.082

-6,8 %

15.784

17.811

– 3,0 pct.

Lastbiler

2.884

3.074

-6,2 %

856

844

+ 0,3 pct.

Busser

56

57

-2,0 %

85

110

+1,4 pct.
 

I alt

 

23.522

 

25.213

 

-6,7 %

 

16.725

 

18.765

 

– 2,9 pct.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts 2010 *)

Mio. kr.

 

2010

 

2009

Indtægt, vej (Storebælt)

489,9

516,2

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

212,7

210,2

Andre indtægter, herunder havneafgifter

19,4

7,8

Indtægter i alt

722,0

734,2

Driftsomkostninger

-99,2

-90,3

Afskrivninger

-172,6

-167,1

Resultat af primær drift

450,2

476,8

Renteomkostninger

-422,9

-621,2

Resultat før værdiregulering

27,3

-144,4

Værdiregulering **)

-565,6

-704,1

Resultat før indregning af andel af resultat i fælles ledet virksomhed og skat

-538,3

-848,5

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

-201,5

-244,9

Resultat før skat

-739,8

-1.093,4

Skat

184,9

273,4

Resultat efter skat

-554,9

-820,0

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Bælt A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 204 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 5 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 32,3 mio. kr.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld