Overskud trods lav trafik

Trods et mindre fald i trafikken over Storebælt kommer Sund & Bælt ud af årets tredje kvartal med et overskud. Det skyldes særligt de lave renteomkostninger. Sund & Bælt fastholder således forventningerne om et overskud på 1.600 mio. kr. til årets resultat.

Den primære drift for de første ni måneder af 2013 blev et overskud på 1.928 mio. kr., hvilket er 69 mio. kr. højere end i samme periode i 2012.

Indtægter fra vejtrafikken på Storebælt steg i tredje kvartal med 36 mio. kr. og var på 1.998 mio. kr. Stigningen skyldes primært prisreguleringer ved årets start.

Den samlede vejtrafik faldt med 0,5 pct. i forhold til samme periode i 2012. Personbiltrafikken faldt med 0,7 pct., mens lastbiltrafikken steg med 0,7 pct. i forhold til samme periode sidste år. I gennemsnit passerede godt 30.000 køretøjer dagligt forbindelsen i årets første ni måneder.

– Det er tilfredsstillende, at vi trods en svag tilbagegang i trafikken får et overskud, som betyder, at vi kan fastholde vores forventninger til årets resultat. De lave renteomkostninger spiller naturligvis en afgørende rolle for resultatet. Personbiltrafikken er faldet en smule, men den samlede trafik ligger stort set på niveau med forventningerne, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

I 2013 forventes A/S Storebælts gæld afdraget med 1,9 mia. kr., så den udgør 24 mia. kr. ved årsskiftet. Tilbagebetalingstiden er 31 år fra åbningstidspunktet, hvilket svarer til 2029.

På basis af udviklingen i resultatet og en positiv egenkapital i A/S Storebælt forventer Sund & Bælt at udbetale udbytte i 2014.

Sund & Bælts samlede renteomkostninger blev 356 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år på grund af det lave renteniveau.

Koncernens resultat før dagsværdiregulering og skat blev et overskud på 1.108 mio. kr., en forbedring på knap 424 mio. kr. i forhold til samme periode i 2012.

Efter skat blev Sund & Bælts resultat et overskud på 2.225 mio. kr. mod et underskud på 56 mio. kr. i samme periode i 2012. Resultatet er i forhold til sidste år positivt påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på ca. 2.200 mio. kr. fra værdireguleringer af finansielle poster.

Forventninger til året er fortsat et overskud på 1.600 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat grundet en forventning om stabile, lave renteomkostninger i resten af 2013.

Læs hele delårsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)

Mio. kr.  2013 2012
Indtægt, vej (Storebælt) 1.998 1.962
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 666 657
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 54 59
Indtægter i alt        2.718        2.678
Driftsomkostninger -326 -313
Afskrivninger -464 -506

Resultat af primær drift (EBIT)

1.928 1.859
Renteomkostninger -820 -1.176
Resultat før værdiregulering 1.108 683
Værdiregulering **) 1.446 -745
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 2.553 -62
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 818 -13
Resultat før skat 3.372 -75

Skat

-1.147 19

Resultat efter skat

2.225 -56

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 1.140 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 496 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.356 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

Storebælt Øresund
Antal biler

pr. dag

2013 2012 Vækst 2013 2012 Vækst
Personbiler 26.810 26.975 -0,7 pct. 17.628 17.964 -1,9 pct.
Lastbiler 3.267 3.244 0,7 pct. 1.098 1.046 5,0 pct.
Busser 75 69 9,0 pct. 119 118     0,8 pct.
I alt 30.152 30.288  -0,5 pct. 18.845  19.128   -1,5 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld