Stadig flere biler over Storebælt

Trafikken over Storebælt steg i årets første seks måneder med knap 3 procent og bidrager til et overskud på 1.172 mio. kr. som resultat af den primære drift. Det er en forbedring på 104 mio. kr. i forhold til samme periode i 2011, fremgår det af Sund & Bælts halvårsrapport.

Omsætning fra vejtrafikken på Storebælt steg med 7,7 pct. og var på 1.247 mio. kr. mod 1.158 mio. kr. i samme periode sidste år.  Den stigende omsætning skyldes prisreguleringer ved årets start og en stigning i trafikken på 3,2 pct. (korrigeret for skuddagen udgør væksten 2,7 pct.)

Personbiltrafikken steg med 2,7 pct. og lastbiltrafikken med 2,8 pct. i forhold til samme periode af 2011. I gennemsnit passerede ca. 29.500 køretøjer dagligt forbindelsen.

– Trafikken har generelt overrasket positivt i første halvdel af 2012 og resulterer i en trafikvækst, som var bedre end forventet. I juni og juli ligger den samlede trafik dog lavere end i 2011, hvilket bl.a. skyldes stigende konkurrence fra færgerne på personbiler. Vi forventer derfor ikke, at den positive udvikling fortsætter i andet halvår af 2012, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat blev for perioden et overskud på 352 mio. kr., hvilket er en forbedring på knap 150 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 382 mio. kr. mod et overskud på 406 mio. kr. i samme periode af 2011. Resultatet er i forhold til 2011 negativt påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på ca. 130 mio. kr. fra værdireguleringer af finansielle poster.

Forventningerne til resultatet for 2012 er fortsat et overskud på 985 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)

Mio. kr. 2012 2011
Indtægt, vej (Storebælt) 1.247 1.158
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 438 425
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 35 36
Indtægter i alt 1.720 1.619
Driftsomkostninger -203 -202
Afskrivninger -345 -349

Resultat af primær drift (EBIT)

1.172 1.068
Renteomkostninger -869 -899
Resultat før værdiregulering 303 169
Værdiregulering **) 82 233
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 385 402
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 124 139
Resultat før skat 509 541

Skat

-127 -135

Resultat efter skat

382 406

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 150 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 98 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 352 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2012 2011 Vækst 2012 2011 Vækst
Personbiler 25.383 24.727 2,7 pct. 16.683 17.424 -4,3 pct.
Lastbiler 3.327 3.139 2,8 pct. 1.007 973 3,5 pct.
Busser 64 68 -5,9 pct. 108 112 -3,6 pct.
I alt 28.675 27.935 2,7 pct. 17.798 18.508 -3,8 pct.

Evt. yderligere oplysninger: Adm. direktør Leo Larsen, Sund & Bælt Holding A/S, tlf. 33 93 52 00.

Læs hele delårsrapporten.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld