Stadig høj trafikvækst på Storebælt og Øresund

Biltrafikken over broerne på Storebælt og Øresund fortsætter i årets første kvartal med at stige. Antallet af biler på Storebælt er i forhold til samme periode sidste år steget med 6,5 pct. og på Øresund med knap 15 pct.

Omsætningen fra vejtrafikken er på Storebælt øget med 6 pct. og på Øresund med ca. 16 pct. Forskelle i gennemsnitspriser og trafiksammensætning fra år til år bevirker, at omsætning og trafikvækst ikke følges ad.

Ændring i biltrafik 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008

Storebælt
1. januar – 31. marts
Øresund
1. januar – 31. marts
Antal biler pr. dag 2008 2007 Vækst 2008 2007 Vækst
Personbiler 22.481 20.851 7,8 pct. 16.046 13.829 16 pct.
Lastbiler 3.383 3.416 -1,0 pct.* 923 916 0,9 pct.
Busser 63 69 -8,1 pct. 100 116 -13,8 pct.
I alt 25.927 24.336**) 6,5 pct. 17.070 14.861**) 14,9 pct.

*) Faldet i lastbiltrafikken skyldes påskens tidlige placering. En korrigering for dette viser en trafikvækst for lastbiler på knap 2 pct.

**) For hele 2007 var døgngennemsnittet på Storebælt 29.429 køretøjer og på Øresund 18.500 køretøjer.

Togtrafikken over Øresund er i perioden steget med godt 17 pct. til 2,3 mio. passagerer, mens den på Storebælt er steget til 1,9 mio. passagerer, hvilket er en stigning på 5,5 pct. i forhold til perioden sidste år. Antallet af togpassagerer påvirker ikke Sund & Bælts regnskab, idet Banedanmark og Banverket betaler et fast, årligt beløb for brug af baneforbindelserne.

Sund & Bælt koncernens resultat før værdireguleringer og andel af Øresundsbrons resultat samt skat ud­gør et underskud på 45 mio. kr. mod et underskud i 2007 på 100 mio. kr.

Resultatet efter skat viser et underskud på 586 mio. kr., mod et overskud på 142 mio. kr. i samme periode af 2007. Koncernresultatet efter skat er i forhold til 2007 negativt påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på ca. 800 mio. kr. i form af værdireguleringer af finansielle poster.

For hele 2008 ventes fortsat, at resultatet før finansielle værdireguleringer og skat vil udgøre et over­skud på ca. 155 mio. kr.

Resultat for Sund & Bælt koncernen*) 1. januar – 31. marts

Mio. kr.

2008

2007

Indtægt, vej (Storebælt)

529

499

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

201

197

Andre indtægter, herunder havneafgifter

10

10

Indtægter i alt

740

706

Driftsomkostninger

-85

-86

Afskrivninger

-180

-235

Resultat af ordinær drift

475

385

Renteomkostninger

-520

-485

Resultat før værdiregulering

-45

-100

Værdiregulering **)

-599

237

Resultat før andel fra Øresundsbron

-644

137

Øresundsbrons resultatandel

-137

60

Resultat før skat

-781

197

Skat

195

-55

Resultat efter skat

-586

142

*) Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Bælt A/S og Sund & Bælt Partner A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld