Stigende fritidstrafik over broerne bidrager til positivt resultat

Både fritidstrafikken og lastbilerne benyttede i stigende grad Storebæltsbroen og Øre-sundsbron i andet kvartal af 2021 i takt med lempelse af covid-19 restriktionerne. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager dette til et tilfredsstillende resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 7,0 pct. i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 6,8 pct. og lastbiltrafikken med 8,8 pct. Indtægterne fra vejtrafikken steg således med 115 mio. kr. i forhold til første halvår af 2020 og var på 1.293 mio. kr.

Trafikken er fortsat 18,5 pct. lavere end samme periode i 2019 før pandemien. Vejindtægterne er 131 mio. kr. lavere end i 2019, og restriktioner og nedlukninger har fortsat en væsentlig effekt på koncernens indtægter.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg er ikke påvirket af covid-19 pandemien og var på 168 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

– Vi kan se en stigning i fritidstrafikken hen over forår og sommer, som forsætter i juli, hvor trafikken slog rekord på Storebæltsbroen med godt 1,3 mio. biler. Selvom den stigende trafik bidrager positivt til resultatet for perioden forventer vi fortsat, at årets resultat vil være påvirket af situationen med covid-19, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

På Øresundsbron faldt den samlede trafik med 24 pct. i forhold til 2020, hvor personbiltrafikken faldt med 28,8 pct., mens godstrafikken steg med 7,6 pct. I forhold til samme periode i 2019 inden covid-19 pandemien er trafikken samlet set 53,9 pct. lavere.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 343 mio. kr. I 2021 er resultatet påvirket negativt af et fald i trafikindtægter på 34 mio. kr. som følge af den fortsatte effekt af covid-19 pandemien.

Koncernens renteudgifter steg til 241 mio. kr., hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 786 mio. kr. mod et overskud sidste år på 773 mio. kr.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 2.672 mio. kr. Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 2.696 mio. kr. mod et underskud på 86 mio. kr. sidste år. I 2020 var værdireguleringen negativ med 881 mio. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal steget til 19,1 mia. kr., hvilket skyldes udbyttebetaling på 1.378 mio. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Forventningerne til resultatet for 2021 er fortsat inden for rammerne af et overskud før dagsværdiregulering og skat på mellem 1,8 – 2,0 mia. kr., men formentlig i den lave ende af dette interval set i lyset af, at resultatet for årets første seks måneder er laverede end budgetteret. Usikkerhed om varighed og omfang af restriktioner som følge af covid-19 pandemien og den efterfølgende genåbning af samfundet betyder fortsat, at der er usikkerhed knyttet til resultatet for året.

Læs hele delårsrapporten her.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)

Mio. kr. 2021 2020
Indtægt, vej (Storebælt) 1.293 1.178
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 154 153
Andre indtægter 39 28
Indtægter i alt 1.486 1.359
Driftsomkostninger -231 -226
Afskrivninger -387 -407
Resultat af primær drift (EBIT) 868 726
Renteomkostninger -241 -134
Resultat før værdiregulering 627 592
Værdiregulering **) 2.489 -789
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 343 89
Resultat før skat 3.459 -108
Skat -763 22
Resultat efter skat 2.696 -86

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 183 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 160 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 786 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

Storebælt
Biler

pr. dag


2021

2020
Vækst

2021/20


2019
Vækst

2021/19

Personbiler 24.335 22.781 6,8% 31.077 -21,8%
Lastbiler 4.484 4.121 8,8% 4.145 8,3%
Busser 33 50 -34,1% 136 -75,9%
 I alt 28.852 26.953 7% 35.358 -18,5%

 

Øresund
Biler

pr. dag


2021

2020
Vækst

2021/20


2019
Vækst

2021/19

Personbiler 7.234 10.159 -28,8% 17.674 -59,1%
Godstrafik 1.720 1.599 7,6% 1.666 3,2%
Busser 29 56 -48,2% 157 -81,5%
 I alt  8.983 11.814 -24% 19.497  -53,9%

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld