Stigende trafik giver positivt resultat

Stigende indtægter fra vejtrafikken betød, at Sund & Bælt fik et overskud i andet kvartal af 2011 (EBIT) på 1.068 mio. kr., hvilket er en forbedring på 39 mio. kr. i forhold til samme periode i 2010.

Vejindtægter fra trafikken på Storebælt steg med 3,3 pct. i forhold til samme periode sidste år og var på 1.158 mio. kr.

Den stigende omsætning skyldes prisreguleringer pr. 1. januar og en stigning i trafikken på 1,4 pct. Personbilstrafikken steg med 1 pct., mens lastbilstrafikken viste en fremgang på 5,1 pct. i forhold til samme periode sidste år.

– Vi har i første halvår af 2011 set en stigning i lastbilstrafikken på 5,1 pct., som har været stabil hen over hele perioden. Der er kommet gang i eksporten, og det går bedre for industrien, hvilket også kan mærkes hos os. Lastbilstrafikken ligger dog stadig betydeligt under niveau i forhold til 2008, hvor krisen bed sig fast, og der vil gå endnu nogle år, før vi når tilbage dertil, siger Sund & Bælts administrerende direktør Leo Larsen.

Mols-Linien A/S’ annoncerede lukning af kombifærgeruten Kalundborg – Århus fra 16. september 2011 vurderes ikke at have påvirket trafikken over Storebælt i 1. halvår.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat viste et overskud på 169 mio. kr., mod et underskud i 2010 på 44 mio. kr. Heri indgår lavere renteomkostninger på 175 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 406 mio. kr. mod et underskud på 863 mio. kr. i samme periode i 2010. Resultatet er i forhold til 2010 positivt påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på ca. 1,1 mia. kr. i form af værdireguleringer af finansielle poster.

Forventningerne til resultatet for 2011 er fortsat et overskud på 675 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni 2011 *)


Mio. kr.

 

2011

 

2010

Indtægt, vej (Storebælt)

1.158

1.121

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

425

425

Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller

36

35

Indtægter i alt

1.619

       1.581

Driftsomkostninger

-202

-207

Afskrivninger

-349

-345

Resultat af primær drift (EBIT)

1.068

1.029

Renteomkostninger

-899

-1.073

Resultat før værdiregulering

169

-44

Værdiregulering **)

233

-845

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

402

-889

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

139

-261

Resultat før skat

541

-1.150

Skat

-135

287

Resultat efter skat

406

-863

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 100 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 39 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 208 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni 2011

 Storebælt

 Øresund

Antal biler pr. dag

2011

2010

Vækst

2011

2010

Vækst

Personbiler

24.727

24.488

1,0 pct.

17.424

17.568

-0,8 pct.

Lastbiler

3.139

2.986

5,1 pct.

973

891

9,2 pct.

Busser

68

76

-9,6 pct.

112

118

-5,1 pct.

I alt


27.935


27.549


 1,4 pct.


18.508


18.577


-0,4 pct.

Læs hele delårsrapporten.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld