Stigende trafik over Storebælt påvirker resultat positivt

Stigende indtægter fra vejtrafikken over Storebælt opvejer faldende indtægter fra jernbanen. Resultatet for driften er således på niveau med resultatet for samme periode året før, men lavere renteomkostninger betyder, at forventningerne til årets resultat opjusteres. Det viser koncernens halvårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken var på 1.425 mio. kr. og steg med 3 pct. i forhold til årets første seks måneder af 2018. Det skyldes primært en stigning i den samlede trafik på 3,1 pct. i perioden. Personbiltrafikken steg med 3,2 pct., mens lastbiltrafikken gik frem med 2,1 pct. I gennemsnit passerede godt 35.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

Samtidig var der et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og Øresund på 22 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes primært færre passagerer over Storebælt på grund af omfattende sporarbejder ved Ringsted og også i påsken på Storebælts jernbane. Endvidere indgik i 2018 en engangsindtægt fra salg af vindmøller på ca. 65 mio. kr.

– Der har været travlt i Storebælts betalingsanlæg hen over forår og sommer, hvor særligt fritidstrafikken er steget. Derfor får vi, trods faldende indtægter fra vores jernbanestrækninger, et tilfredsstillende resultat af driften. Samtidig var renteomkostningerne lavere end forventet, hvilket betyder, at vi opjusterer forventningerne til årets resultat med 100 mio. kr., siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

– Flere og flere af vores kunder benytter automatisk betaling med BroBizz eller PayByPlate, og det er medvirkende til, at sommerens ekstra trafik kunne afvikles uden øget ventetid i Storebælts betalingsanlæg. Vores PayByPlate-produkt rundede for kort tid siden endnu en milepæl med 300.000 tilmeldte kunder, og samlet betaler tre ud af fire kunder nu med automatisk betaling, hvilket er den højeste andel siden broens åbning, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen

Resultatet af primær drift blev et overskud på 991 mio. kr. og er ca. 38 mio. kr. lavere end i samme periode 2018, hvilket primært skyldes engangsindtægten fra salg af vindmøller i 2018 på 65 mio. kr.

Koncernens renteomkostninger var 202 mio. kr., hvilket var lavere end forventet og 27 mio. kr. lavere end i første halvdel af 2018. Faldet skyldes primært lavere inflation i 2019.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 1.071 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.068 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 890 mio. kr. Resultatet er i forhold til 2018 påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på 1.550. mio. kr. i form af værdireguleringer og finansielle poster.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 20,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat opjusteres på grund af det lave inflationsniveau med 100 mio. kr. og udgør herefter et overskud i intervallet 2.100 – 2.250 mio. kr.

Læs hele delårsrapporten her.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)


Mio. kr.

2019

2018
Indtægt, vej (Storebælt) 1.425 1.389
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 161 183
Andre indtægter 45 115
Indtægter i alt 1.631 1.687
Driftsomkostninger -242 -250
Afskrivninger -398 -408
Resultat af primær drift (EBIT) 991 1.029
Renteomkostninger -202 -228
Resultat før værdiregulering 789 801
Værdiregulering **) -2.005 -281
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -1.216 520
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 75 329
Resultat før skat -1.141 849
Skat 251 -187
Resultat efter skat -890 662

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

 ***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 208 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 282 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.071 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2019 2018 Vækst 2019 2018 Vækst
Personbiler 31.077 30.118 3,2 pct. 17.912 18.231 -1,7 pct.
Lastbiler 4.145 4.059 2,1 pct. 1.419 1.348 3,3 pct.
Busser 136 129 5,7 pct. 157 153 7,3 pct.
I alt 35.358 34.306 3,1 pct. 19.488 19.732 -1,3 pct.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld