Den største trafikvækst siden 2007 fastholder positiv udvikling

Trafikken fortsætter med at stige på Storebælt og medvirker til, at Sund & Bælt kommer ud af årets tredje kvartal med et overskud på 2.035 mio. kr. som resultat af den primære drift. Det er en forbedring på 107 mio. kr. i forhold til samme kvartal sidste år. Sund & Bælt fastholder derfor forventningerne om et overskud før dagsværdireguleringer og skat på ca. 2 mia. kr. til årets resultat.

I løbet af årets første ni måneder steg indtægter fra vejtrafikken på Storebælt med 118 mio. kr. i forhold til samme periode i 2013 og var på 2.116 mio. kr.

I løbet af årets første tre kvartaler steg den samlede vejtrafik med 4,3 pct. Mens personbiltrafikken steg med 3.9 pct., voksede lastbiltrafikken med 8,5 pct., og i gennemsnit tog knap 31.500 køretøjer dagligt turen over forbindelsen.

– Udviklingen i trafikken har hele året ligget over vores forventninger, og vi skal helt tilbage til 2007 for at finde højere væksttal for trafikken. Kigger vi på oktober, tyder det på, at udviklingen vil fortsætte året ud, men det ved vi naturligvis først til den tid. Udviklingen i tredje kvartal betyder, at vi fastholder vores forventninger til årets resultat, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Den primære drift for de første ni måneder af 2014 blev et overskud på 2.035 mio. kr., hvilket er 107 mio. kr. højere end i samme periode i 2013.

Sund & Bælts samlede renteomkostninger faldt med 203 mio. kr. i årets første ni måneder. Det gradvise gennemslag af lavere markedsrenter har påvirket omkostningerne positivt.

Koncernens resultat før dagsværdiregulering og skat blev et overskud på 1.738 mio. kr., en forbedring på 380 mio. kr. i forhold til samme periode i 2013.

Forventninger til året er fortsat et overskud på 1.950 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat pga. den fortsatte positive trafikudvikling og det lave renteniveau.

Som en del af regeringens Vækstpakke fra foråret 2014 reduceres betaling til A/S Storebælt for drift af jernbanestrækningen mellem Nyborg og Korsør Station med 200 mio. kr. om året fra 2015. Det betyder, at tilbagebetalingstiden alt andet lige forlænges med godt 1 år og nu udgør 32 år, hvormed gælden forventes at være tilbagebetalt i 2030.

Læs hele delårsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)


Mio. kr.
 

2014

 

2013

Indtægt, vej (Storebælt) 2.116 1.998
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 669 666
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 56 54
Indtægter i alt               2.841               2.718
Driftsomkostninger -339 -326
Afskrivninger -467 -464

Resultat af primær drift (EBIT)

2.035 1.928
Renteomkostninger -617 -820
Resultat før værdiregulering 1.418 1.108
Værdiregulering **) -1429 1.446
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -11 2.554
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) -36 818
Resultat før skat -47 3.372

Skat

11 -1.147

Resultat efter skat

-36 2.225

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 712 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 640 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.738 mio. kr.

 Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

 

Storebælt

 

Øresund

Antal biler

pr. dag

 

2014

2013  

Vækst

2014  

2013

 

Vækst

 

Personbiler

 

27.846

 

26.810

 

3,9 pct.

 

18.213

 

17.628

 

3,3 pct.

 

Lastbiler

 

3.543

 

3.267

 

8,5 pct.

 

1.151

 

1.098

 

4,9 pct.

 

Busser

 

74

 

75

 

-1,4 pct.

 

153

 

119

 

27,8 pct.

 

I alt

 

31.463

 

30.152

 

4,3 pct.

 

19.516

 

18.845

 

3,6 pct.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld