Overskud trods faldende trafik

Sund & Bælts resultat for året blev bedre end ventet, selvom trafikken over Storebæltsbroen udviste et samlet fald på 1, 7 pct.

Koncernens resultat før værdiregulering og skat blev et overskud på 124 mio. kr., hvilket er 24 mio. kr. bedre end forventet ved udgangen af 3. kvartal 2009.

Mens personbilstrafikken over Storebælt stort set var på niveau med 2008, faldt lastbiltrafikken med 10,6 pct. Faldet skyldes især den generelle afmatning i dansk økonomi.

– Det er glædeligt at se, at vi på trods af den faldende trafikindtjening formår at komme ud af året med et overskud. Resultatet er positivt påvirket af, at vi har formået at holde vores driftsudgifter på niveau med 2008, hvilket er meget tilfredsstillende. Lavere afskrivninger og den generelle prisstigning pr. 1. januar 2009 har ligeledes medvirket til overskuddet, siger Sund & Bælts administrerende direktør Leo Larsen.

For A/S Storebælt betyder den negative trafikvækst, at tilbagebetalingstiden på broen forlænges med 1 år og nu udgør 31 år fra åbningstiden. Gælden ventes at være betalt i 2029. A/S Storebælt afdrager i 2009 0,8 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af året er 29,8 mia. kr.

Koncernens resultat efter skat og værdiregulering blev et underskud på 471 mio. kr., mod et underskud på 2.220 mio. kr. i 2008. Forbedringen af resultatet skyldes primært, at værdireguleringerne er faldet fra – 3124 mio. kr. i 2008 til – 752 mio. kr. i 2009.

For 2010 venter Sund & Bælt et overskud før værdireguleringer og skat på 280 mio. kr. Fortsat lav økonomisk vækst i Danmark betyder, at koncernen forventer en beskeden samlet vækst i trafikken. Samtidig medfører kombinationen af forventet lav økonomisk aktivitet, en svagt stigende inflation og et fortsat lavt renteniveau faldende finansomkostninger. Usikkerheden til forventningerne er øget som følge af vintervejret i de første måneder af 2010, hvor indtægterne har været lavere end forventet.

Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen kan kontaktes for evt. yderligere oplysninger på tlf. 33 93 52 00.

Læs hele årsrapporten.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer

I alt pr. år

Gennemsnit pr. døgn

Stigning

2009

2008

2009

2008

Storebælt

10,8 mio.

11 mio.

29.608

30.124

– 1,7 pct.

Øresund

6,7 mio.

5,8 mio.

19.462

19.367

 0,5 pct.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 2009 *

Mio. kr.

2009

2008

Indtægt, vej (Storebælt)

2.355

2.368

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

841

808

Andre indtægter, herunder havneafgifter

40

31

Indtægter i alt

3.236

3.207

Driftsomkostninger

-409

-412

Afskrivninger

-676

-693

Resultat af primær drift

2.151

2.102

Renteomkostninger

-2.064

1.928

Resultat før værdiregulering

87

174

Værdiregulering **)

-554

-2.650

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-467

-2.474

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

-162

-505

Resultat før skat

-629

-2.979

Skat

158

759

Resultat efter skat

-471

-2.220

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern A/S, A/S Femern Landanlæg, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 198 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 37 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 124 mio. kr.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld