Sund & Bælt får bedre resultat end ventet

Øgede trafikindtægter og lave renteudgifter medvirker til en forbedring af årets resultat for Sund & Bælt, viser koncernens årsrapport.

Sund & Bælt fik i 2013 et overskud på 1.729 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat. Sammenlignet med 2012 er det en forbedring på 655 mio. kr. og 130 mio. kr. bedre end forventet ved udgangen af 2. kvartal, hvor årets resultat blev opjusteret med 240 mio. kr.

Trafikken på Storebælts vejforbindelse steg i 2013 med 0,2 pct. i forhold til 2012. I alt passerede 10,9 mio. køretøjer den faste forbindelse, svarende til 29.817 køretøjer i døgnet. Vejindtægterne steg til 2.637 mio. kr. og var 65 mio. kr. højere end i 2012. Stigningen skyldes primært prisreguleringer ved årets start.

– Det er tilfredsstillende, set i lyset af de svage økonomiske konjunkturer, at vi får et større overskud for 2013 end forventet. Trafikken har været på niveau med vores forventninger hen over året, men i fjerde kvartal var der en positiv vækst, særligt for lastbiltrafikken, hvor der er sket en trafikoverflytning fra færgerne. De øgede trafikindtægter betyder, sammen med de lave renteomkostninger, at vi i 2013 fik det bedste resultat siden åbningen af forbindelsen, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Personbiltrafikken faldt med 0,1 pct., mens lastbiltrafikken steg med 1,9 pct. Der er fortsat et skifte i lastbiltrafikken mod flere transporter i større lastvogne, herunder modulvogntog, som steg med 16 pct. og i 2013 udgjorde 5,7 pct. af den samlede lastbiltrafik. I 2012 var tallet 5 pct.

For A/S Storebælt bevirker årets resultat, at selskabet afdrager 1,7 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2013 er 24 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret i forhold til 2012 og udgør 31 år. Gælden ventes at være betalt i 2029.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 2.998 mio. kr. Resultatet efter skat er påvirket af indtægtsførte værdireguleringer på ca. 1,9 mia. kr.

På baggrund af årets resultat i A/S Storebælt foreslås udbetalt et udbytte på 900 mio. kr., som via Sund & Bælt udloddes til staten. Det sker som følge af den politiske aftale om ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009, som betyder, at A/S Storebælt frem til 2022 bidrager til finansiering ved udbyttebetaling på i alt 9 mia. kr.

Trafikken ventes fortsat i 2014 at være præget af lav vækst i dansk økonomi, og såvel personbiltrafikken som lastbiltrafikken forventes uændret i forhold til 2013.

Læs hele årsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen*

Mio. kr.          2013           2012
Indtægt, vej (Storebælt)       2.637        2.572
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 888 877
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 79 81
Indtægter i alt 3.604 3.530
Driftsomkostninger -459 -434
Afskrivninger -619 -668
Resultat af primær drift (EBIT) 2.526 2.428
Renteomkostninger -1.095 -1.540
Resultat før dagsværdiregulering 1.431 888
Dagsværdiregulering **) 1.763 -762
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 3.194 126
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 1.039 39
Resultat før skat 4.233 165
Skat -1.235 -41
Resultat efter skat 2.998 124

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 740 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 298 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.729 mio. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer I alt pr. år Gennemsnit pr. døgn Stigning
2013 2012 2013 2012
Storebælt 10,9 mio. 10,9 mio. 29.817 29.766 0,2 pct.
Øresund 6,7 mio. 6,8 mio. 18.337 18.486 -1,2 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld