Sund & Bælt fastholder resultat trods faldende trafik

Trafikken over Storebælt faldt i de første ni måneder af 2010 med 2,3 pct. Lave renter og et omkostningsniveau, der er holdt i ro, betyder dog, at perioden lever op til det forventede resultat.

Indtægter fra vejtrafikken på Storebælt udgjorde i årets første ni måneder 1.790 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. lavere end samme periode i 2009. Nedgangen i indtægterne skyldes i sær det hårde vintervejr i årets første måneder, men også andet og tredje kvartal har udvist en negativ vækst i trafikken.

– Vi oplever stadig et fald i trafikken på grund af lav vækst i samfundet, men det er tilfredsstillende, at vi har formået at holde vores driftsomkostninger i ro på trods af flere store vedligeholdelsesprojekter. Projekter, som ikke har kunnet udskydes, hvis vi skal vedligeholde vores trafikanlæg bedst muligt.

– Efter den hårde vinter har vi udskiftet slidlaget på flere dele af motorvejsforbindelsen over Storebælt, og der er udført forbedringer af kørselsforholdene for vores kunder ved betalingsanlægget i Halsskov. Samtidig har vi haft omkostninger til opgradering af vores sikringsanlæg, hvilket vil bidrage til at minimere risikoen for forsinkelser af togdriften og forbedre kapaciteten for de tog operatører, som benytter vores anlæg, siger Sund & Bælts adm. direktør, Leo Larsen.

Periodens resultat før værdiregulering og skat er for Sund & Bælt koncernen et overskud på 218 mio. kr., mod et overskud i 2009 på 30 mio. kr. Det lave renteniveau i 2010 og lave driftsomkostninger er medvirkende til det øgede overskud.

Koncernens resultat ligger for årets første ni måneder på niveau med forventningerne, da effekten af lavere trafikindtægter udlignes af lavere renteomkostninger. For 2010 ventes resultatet fortsat at blive et overskud på ca. 280 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat.

Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen kan kontaktes for evt. yderligere oplysninger på tlf. 33 93 52 00.

Læs hele kvartalsrapporten.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september 20 10

 Storebælt

Øresund

Antal biler pr. dag

2010

2009

Vækst

2010

2009

Vækst

Personbiler

26.379

27.001

-2,3 pct.

18.926

18.993

– 0,5 pct.

Lastbiler

3.020

3.102

-2,6 pct.

896

826

9 pct.

Busser

80

82

-2,1 pct.

126

122

2 pct.

I alt


29.479


30.185


-2,3 pct.


19.948


19.941


– 0,1 pct.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september 2010 *)

Mio. kr.

2010

2009

Indtægt, vej (Storebælt)

1.790

1.800

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

638

631

Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægt fra vindmøller

50

24

Indtægter i alt

2.478

2.455

Driftsomkostninger

-301

-300

Afskrivninger

-519

-505

Resultat af primær drift

1.658

1.650

Renteomkostninger

-1.440

-1.620

Resultat før værdiregulering

218

30

Værdiregulering **)

-1.138

-682

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-920

– 652

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

-307

– 193

Resultat før skat

-1.227

– 845

Skat

307

211

Resultat efter skat

-920

– 634

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Landanlæg A/S, Femern Bælt A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.         

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 399 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 218 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 310 mio. kr.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld