Sund & Bælt forbedrer resultat for året

Sund & Bælt fik i 2010 et overskud på 400 mio. før finansielle værdireguleringer og skat. Sammenlignet med 2009 er det en forbedring på 275 mio. kr. og ca. 120 mio. kr. bedre end forventet ved 3. kvartal af 2010. Det positive resultat skyldes især lave renteudgifter.

For A/S Storebælt medfører den lave trafikvækst, at tilbagebetalingstiden på broen forlænges med 1 år og nu udgør 32 år fra åbningstiden. Gælden ventes at være betalt i 2030. A/S Storebælt afdrager i 2010 0,8 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af året er 29,1 mia. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 254 mio. kr. Resultatet er påvirket af udgiftsførte værdireguleringer på 59 mio. kr.

Vejindtægterne faldt med 16 mio. kr. Gennemsnitligt kørte 28.800 køretøjer i døgnet over Storebælt. Det er et fald på 2,9 pct. sammenlignet med 2009, som kan forklares dels med perioder med frost dels sne og fortsat lavkonjunktur, som stadig præger trafikudviklingen.

Mens personbiltrafikken over hele året har negativ vækst eller nulvækst, er der øget vækst i lastbiltrafikken mod årets slutning

– Vi ser tegn på, at lastbiltrafikken har stabiliseret sig i forhold til de store fald i sidste halvdel af 2008 og hele 2009. Og i slutningen af 2010 er der en positiv vækst i lastbiltrafikken, som fortsætter ind i 2011. Det er også værd at bemærke, at væksten blandt modulvogntog, de særligt lange lastbiler på over 20 m., har været betydelig i år. Her er antallet fordoblet siden 2009, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Prognoser for 2011 forudser, at trafikken fortsat vil være præget af lav vækst i dansk økonomi, og Sund & Bælt forventer derfor nulvækst i både personbils- og lastbiltrafikken.

Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen kan kontaktes for evt. yderligere oplysninger på tlf. 33 93 52 00.

Læs hele årsrapporten.

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende 3 stationer, samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med dertilhørende landanlæg.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 2010 *)

Mio. kr.

2010

2009

Indtægt, vej (Storebælt)

         2.339

2.355

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

            851

841

Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller               74

40

Indtægter i alt

        3.264

3.236

Driftsomkostninger

         – 426

-409

Afskrivninger

          – 694

-676

Resultat af primær drift

        2.144

2.151

Renteomkostninger

       -1.843

-2.064

Resultat før værdiregulering

           301           

87

Værdiregulering **)

             70

-554

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

            371

-467

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

            -31

-162

Resultat før skat

340

-629

Skat

           – 86

158

Resultat efter skat

            254

-471

*) Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 129 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 97 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 398 mio. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer

I alt pr. år

Gennemsnit pr. døgn

Stigning

2010

2009

2010

2009

Storebælt

10,5 mio.

10,8 mio.

28.749

29.608

– 2,9 %

Øresund

7,1 mio.

7,1 mio.

19.388

19.462

– 0,4 %

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld