Sund & Bælt nedjusterer årsresultat til oprindeligt budget

Ekstraordinære nedskrivninger på 307 mio. kr. påvirker sammen med reducerede indtægter fra jernbanen resultatet af den primære drift i årets første ni måneder. De stigende trafikmængder og et lavt rente- og inflationsniveau betyder, at Sund & Bælt, trods nedskrivningerne, forventer, at resultatet for 2016 vil ligge på det budgetterede niveau.

Resultatet af den primære drift var for årets første 9 måneder 1.435 mio. kr., hvilket er et fald på 534 mio. kr. sammenlignet med 2015. Faldet skyldes bl.a. en ekstraordinær nedskrivning af værdien af Sprogø Havmøllepark med 287 mio. kr. grundet lave afregningspriser samt nedskrivning af værdien af adm. bygning på Ebeltoft Havn med 20 mio. kr.

Herudover er driftsomkostninger og afskrivninger i A/S Øresund i perioden steget med ca. 115 mio. kr. sammenlignet med 2015 efter overtagelsen af ansvar for vedligehold og reinvesteringer på Øresundsbanen i 2015. Baneindtægterne er samtidig faldet i forhold til samme periode i 2015, da der er sket en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanerne over Storebælt og Øresund, ligesom der har været et lavere antal tog over Storebælt end forventet i Finanslov 2016. Samlet falder baneindtægterne med 213 mio. kr. i forhold til samme periode i 2015.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt steg 6 pct., svarende til ca. 130 mio. kr., og var på 2.336 mio. kr. Den samlede trafik steg med 4,5 pct. Personbiltrafikken gik frem med 4,5 pct., mens lastbiltrafikken steg med 4,1 pct., og i gennemsnit passerede godt 34.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– Vi har på baggrund af en vurdering af vores aktiver valgt at foretage en nedskrivning på vores vindmøller, hvor vi må forvente lavere indtægter fremover samt på vores adm. bygning på Ebeltoft Havn. I den kommende tid vil vi have fokus på at optimere kerneforretningen og skære unødige udgifter fra for at effektivisere vores drift og øge indtjeningen. Trods nedskrivningen giver den fortsat høje trafik over Storebælt og lave renteudgifter et resultat før værdireguleringer og skat for 3. kvartal, der gør det muligt at opretholde de oprindelige forventninger til årets resultat, siger Mikkel Hemmingsen, adm. direktør i Sund & Bælt.

Koncernens renteomkostninger var 39 mio. kr. lavere i forhold til samme periode af 2015, hvilket primært skyldes lavere renteniveau og lavere gæld.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat, men inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i peioden et overskud på 1.291 mio. kr., hvilket er 452 mio. kr. lavere end samme periode af 2015.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet påvirker periodens resultat negativt med 1.276 mio. kr. mod en indtægt på 685 mio. kr. i samme periode sidste år. Årets resultat efter skat udgør hermed et underskud på 175 mio. kr. mod et overskud på 1.968 mio. kr. i samme periode af 2015

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal 21,9 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 31 år fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, hvilket svarer til 2029.

Forventningerne til årets resultat før finansielle værdireguleringer og skat i koncernen nedjusteres med ca. 300 mio. kr. til et overskud i niveauet 1.570 – 1.640 mio. kr. Tidligere var forventningerne et overskud i niveauet 1.880 – 1.950 mio. kr. Det oprindelige budget for 2016 udgjorde et overskud på 1.620 mio. kr.

Evt. yderligere oplysninger: Adm. direktør Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælt, tlf. 33 93 52 00.

Læs hele delårsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)

Mio. kr. 2016  2015
Indtægt, vej (Storebælt) 2.336 2.205
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 312 525
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 56 56
Indtægter i alt 2.704 2.786
Driftsomkostninger -371 -335
Afskrivninger -898 -482
Resultat af primær drift (EBIT) 1.435 1.969
Renteomkostninger -553 -592
Resultat før værdiregulering 882 1.377
Værdiregulering **) -1.276 685
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -394 2.062
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 170 461
Resultat før skat -224 2.523
Skat 49 -555
Resultat efter skat -175 1.968

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

 ***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 239 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer i Øresundsbro Konsortiet udgør en indtægt på 409 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.291 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2016 2015 Vækst 2016 2015 Vækst
Personbiler 30.503 29.184 4,5 pct. 19.348 18.499 4,6 pct.
Lastbiler 3.741 3.594 4,1 pct. 1.273 1.231 3,4 pct.
Busser 126 109 15,2 pct. 151 133 14,1 pct.
 I alt 34.370 32.887  4,5 pct. 20.773 19.863 4,6 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld