Tilfredsstillende resultat for broer trods økonomisk afmatning

Både trafikalt og økonomisk blev resultatet i 2008 bedre end forventet for Sund & Bælt koncernen. På trods af en svagere trafikvækst end tidligere år udgjorde resultatet før finansielle værdireguleringer og skat et overskud på 145 mio. kr., hvilket er 40 mio. bedre end i 2007.

Tilbagebetalingstiden for Sund & Bælts trafikanlæg på Storebælt er derfor reduceret i løbet af 2008 med et år, så gælden under de dengang gældende forudsætninger ville forventes at være betalt 25 år efter åbningen, altså i 2023.

Den politiske aftale om en grøn transportpolitik, som blev indgået i januar 2009, betyder imidlertid, at A/S Storebælt frem til 2022 skal bidrage til finansiering ved udbyttebetaling. Som konsekvens heraf forlænges tilbagebetalingstiden med 5-6 år og udgør dermed 30-31 år.

– At vi på trods af den finansielle uro og høje inflation afdrager 700 mio. på vores gæld i 2008 beviser koncernens solide økonomi. Skal vi fortsat sikre anlæggenes funktionalitet og værdi, kræver det et fokus på kontinuerlig reinvestering og vedligehold både på kort og lang sigt, siger Sund & Bælts adm. direktør, Leo Larsen.

For Øresundsbro Konsortiet og A/S Øresund medfører ændrede forventninger til Øresundsbro Konsortiets økonomi, som følge af den igangværende recession, at tilbagebetalingstiden øges. Tilbagebetalingstiden for Øresundsbro Konsortiet udgør 34 år og for A/S Øresund 49 år.

Ved udgangen af 2008 udgjorde den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt 30,6 mia. kr. For A/S Øresund var gælden 10 mia. kr. og for Øresundsbro Konsortiet 18,9 mia. kr.

Læs hele årsrapporten.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer I alt pr. år Gennemsnit pr. døgn Stigning
2008 2007 2008 2007
 

Storebælt

 

11,0 mio.

 

10,7 mio.

 

30.124

 

29.429

 

2,4 pct.

 

Øresund

 

7,1 mio.

 

6,7 mio.

 

19.367

 

18.482

 

5,1 pct.

Biltrafikken over Storebælt steg i 2008 med 2,4 pct., og 11 mio. køretøjer passerede broen. Dette er den laveste vækst på Storebælt siden 2003. 7,1 mio. biler passerede Øresundsbron, hvilket er 5,1 pct. flere end i 2007. Dette er den laveste vækst siden åbningen af Øresundsbron i 2000.

Antallet af togpassagerer over Øresundsbron steg i 2008 med 10 procent til 10,7 millioner og på Storebælt med ca. 2,1 pct. til 8,27 mio. passagerer. Antallet af togpassagerer påvirker ikke Sund & Bælts regnskab, idet Banedanmark og Banverket betaler et fast, årligt beløb for brug af baneforbindelserne.

Resultat for Sund & Bælt koncernen

Mio. kr. 2008 2007
Indtægt, vej (Storebælt) 2.368 2.331
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 808 789
Indtægt, havneanlæg 19 19
Andre indtægter 12 17
Indtægter i alt 3.207 3.156
Driftsomkostninger

Afskrivninger

-411
-694
-410

-809

Resultat af ordinær drift 2.102 1.937
Renteomkostninger -1.926 -1.785
Resultat før værdiregulering ex Øresundsbron 176 152
Værdiregulering *) -2.650 1.246
Resultat før andel fra Øresundsbron -2.474 1.398
Øresundsbrons resultatandel **) -505 259
Resultat før skat -2.979 1.657
Skat 759 -629
Resultat efter skat -2.220 1.028

Koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Bælt A/S og Sund & Bælt Partner A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

*) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

 **) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i 2008 en udgift på 474 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et underskud på 31 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 145 mio. kr.

Evt. yderligere oplysninger: Adm. direktør Leo Larsen, Sund & Bælt Holding A/S, tlf. 33 93 52 00.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld