Storebælt ankerblok

Tilfredsstillende resultat trods fald i trafikindtægter efter takstnedsættelse

Lavere indtægter fra vejtrafikken over Storebælt på grund af takstnedsættelsen fra januar opvejes af lavere renteomkostninger og indtægter ved salg af koncernens havvindmøller. Det viser koncernens delårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken var på 1.389 mio. kr. og hermed 142 mio. kr. lavere end i årets første seks måneder af 2017, et fald på 9 pct. Den samlede vækst i trafikken for perioden var på 2 pct., hvilket var lavere end forventet. Personbiltrafikken steg med 1,7 pct., mens lastbiltrafikken gik frem med 3,6 pct. I gennemsnit passerede godt 34.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

Herudover bidrog salget af koncernens syv havvindmøller nord for Sprogø med en indtægt på 65,7 mio. kr. Salget skete som led i en ny forretningsstrategi, hvor Sund & Bælt i endnu højere grad vil fokusere på kerneforretningen omkring infrastruktur og betalingshåndtering.

Samtidig var der et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og Øresund på 29 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes dels en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen over Øresund, dels en nedsættelse af satserne for persontogene på Storebælt.

– Selvom der har været en vækst i trafikken i perioden, er den mindre end den stigning, vi havde forventet efter den gennemførte takstændring fra 1. januar. Lave renteomkostninger og salget af vores syv havvindmøller har dog haft en positiv indflydelse på resultatet, som samlet set er tilfredsstillende, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Flere og flere kunder på Storebælt betaler automatisk med enten BroBizz eller nummerplade, og det har været med til at sikre kort ventetid i betalingsanlægget for sommertrafikken. Bilisterne har taget godt imod muligheden for at tilmelde nummerpladen hos BroBizz A/S, som har rundet en milepæl med 100.000 aftaler.

Resultatet af primær drift udgør et overskud på 1.029 mio. kr. og er ca. 50 mio. kr. lavere end i samme periode 2017.

Koncernens renteomkostninger var 169 mio. kr. lavere, sammenlignet med første halvdel af 2017, hvilket primært skyldes en lavere inflation og ekstraordinære førtidsindfrielser af lån på 105 mio. kr.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 1.068 mio. kr., hvilket er ca. 150 mio. kr. højere end samme periode af 2017.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 662 mio. kr. Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 21,2 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat er øget fra et overskud i intervallet 1.650 – 1.800 mio. kr. til et overskud i intervallet 1.900 – 2.100 mio. kr. primært som følge af udviklingen i renteomkostningerne og salget af vindmøllerne.

Læs hele delårsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)

Mio. kr. 2018 2017
Indtægt, vej (Storebælt) 1.389 1.531
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 183 212
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra salg af vindmøller 115 37
Indtægter i alt 1.687 1.780
Driftsomkostninger -250 -257
Afskrivninger -408 -446
Resultat af primær drift (EBIT) 1.029 1.077
Renteomkostninger -228 -397
Resultat før værdiregulering 801 680
Værdiregulering **) -281 814
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 520 1.494
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 329 426
Resultat før skat 849 1.920
Skat -187 -422
Resultat efter skat 662 1.498

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 63 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 268 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.068 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2018 2017  Vækst 2018 2017  Vækst
Personbiler 30.118 29.606 1,7 pct. 18.231 18.190 0,2 pct.
Lastbiler 4.059 3.917 3,6 pct. 1.348 1.325 1,7 pct.
Busser 129 113 13,6 pct. 153 130 17,8 pct.
 I alt 34.306 33.636 2 pct. 19.732 19.644 0,4 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld